این ابزار برای محاسبه تعداد کیسه های مورد نیاز مکمل های پودر چربی استفاده می شود: