تعيين ميزان آلودگي قارچي خوراک طيور و اجزاء آن در مرغداري هاي گوشتي تربت حيدريه، استان خراسان رضوي، ايران
مقالات
By کیمیا رشد صنعت / 10 اردیبهشت 1396

تعيين ميزان آلودگي قارچي خوراک طيور و اجزاء آن در مرغداري هاي گوشتي تربت حيدريه، استان خراسان رضوي، ايران

خوراک آلوده طيور مي تواند منجر به از دست رفتن مواد مغذي و اثرات مضر بروي توليدات طيور و سلامت...

Read More
اثر سطح تولید و منبع مکمل چربی بر عملکرد تولید، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فراسنجه‌های خونی گاوهای هلشتاین تک شکم‌زا تحت تنش گرمایی
تغذیه دام, مقالات
By کیمیا رشد صنعت / 12 بهمن 1395

اثر سطح تولید و منبع مکمل چربی بر عملکرد تولید، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فراسنجه‌های خونی گاوهای هلشتاین تک شکم‌زا تحت تنش گرمایی

سابقه و هدف: گاوهای شیری تحت تنش گرمایی از نظر بیوانرژتیکی شبیه گاوهای تازه‌زا هستند که انرژی جیره بیشینه تولید...

Read More
قیمت‌گذاری شیر در ایران: چالش‌ها و راهکارها
مقالات
By کیمیا رشد صنعت / 27 شهریور 1395

قیمت‌گذاری شیر در ایران: چالش‌ها و راهکارها

هدف از این تحقیق، بررسی هزینه تولید، قیمت فروش و روش قیمت گذاری شیر در ایران در مقایسه با سایر...

Read More
بررسی آمیخته گری میش های زندی با قوچ رومانوف و مقایسه عملکرد بره های دورگ و خالص زندی تا سن شیرگیری
مدیریت و پرورش دام, مقالات
By کیمیا رشد صنعت / 24 شهریور 1395

بررسی آمیخته گری میش های زندی با قوچ رومانوف و مقایسه عملکرد بره های دورگ و خالص زندی تا سن شیرگیری

این مطالعه به منظور مقایسه بازده آمیخته گری میش های زندی با نژاد رومانوف و بررسی عملکرد بره های آمیخته...

Read More
روش های نوین تولید پودر چربی به عنوان مکمل خوراک دام و راهکارهای بهبود اقتصاد فرایند
مقالات
By کیمیا رشد صنعت / 31 خرداد 1395

روش های نوین تولید پودر چربی به عنوان مکمل خوراک دام و راهکارهای بهبود اقتصاد فرایند

در این آزمایش از ۸ راس گاو شیری نژاد هلشتاین در قالب طرح چرخشی متوازن (۲×۲) استفاده شد. آزمایش در چهار...

Read More
اثر افزایش سلول های بدنی بر تغییر مقدار و ترکیب شیر در گاو شیری نژاد هلشتاین
مدیریت و پرورش دام, مقالات
By کیمیا رشد صنعت / 23 تیر 1394

اثر افزایش سلول های بدنی بر تغییر مقدار و ترکیب شیر در گاو شیری نژاد هلشتاین

پرورش گاوشیری از نظر تولید شیر و گوشت نقش بسیار مهمی در تغذیه جوامع انسانی و اقتصاد آنها ایفا می...

Read More
مقایسه اثر تغذیه منابع اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع در دوره نزدیک به زایمان بر روی فراسنجه های خونی گاوهای شیری هلشتاین
مقالات
By کیمیا رشد صنعت / 17 خرداد 1394

مقایسه اثر تغذیه منابع اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع در دوره نزدیک به زایمان بر روی فراسنجه های خونی گاوهای شیری هلشتاین

اســتفاده از منابع مختلف چربی و اثر اســیدهای چرب بر روی عملکرد تخمدان از موضوعاتی روز مراکز علمی و تحقیقاتیمی...

Read More
تاثير تغذيه اي منبع اسيدهاي چرب امگا3- بر ديناميک تخمدان و انسولين در گاوهاي شيري هلشتاين
مقالات
By کیمیا رشد صنعت / 13 خرداد 1394

تاثير تغذيه اي منبع اسيدهاي چرب امگا3- بر ديناميک تخمدان و انسولين در گاوهاي شيري هلشتاين

هدف از این پژوهش مطالعۀ دینامیک تخمدان و انسولین در گاوهای شیری تغذیه شده با منبع اسید چرب امگا3 بود....

Read More
تأثیر منبع چربی و نوع افزودنی بر عملکرد، صفات تولیدی و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی
مقالات
By کیمیا رشد صنعت / 6 اردیبهشت 1394

تأثیر منبع چربی و نوع افزودنی بر عملکرد، صفات تولیدی و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی

تأثیر منبع چربی و نوع افزودنی ‌بر عملکرد و شاخص‌های ریخت‏شناسی رودۀ جوجه‌های گوشتی آمیختۀ تجاری آرین در آزمایش فاکتوریال...

Read More