In today's digital age, dating has taken on a whole new dimension. With the rise of online dating platforms and the advent of social media, the dating landscape has become more diverse and complex than ever before. Whether you're a seasoned dater or just dipping your toes into the world of romance, understanding the nuances of modern dating is essential. The Online Dating Phenomenon Online d...

اگر مانند اکثر جامعه کشاورز زندگی می کنید. کار می کنید و با دام نفس می کشید. دیدن یک حیوان در مضیقه می تواند. برای همه ناراحت کننده باشد. بنابراین در شرایطی که در حال افزایش است. استرس گرمایی در گاوهای شما یک نگرانی. بسیار واقعی و فزاینده برای دامداران. بریتانیایی و ایرلندی است. بنابراین.... استرس گرمایی چیست و چرا چنین مشکلی ایجاد می شود؟ اگر در انگلستان یا ایرلند کشاورزی می کنید. متوجه خواهید...

ما می دانیم. که اغلب در اینجا در Volac Wilmar درباره اسیدهای چرب صحبت می کنیم. اما این چیزی است. که ما به آن علاقه زیادی داریم. و سرمایه گذاری زیادی در تحقیقات خود انجام می دهیم. وقتی نوبت به تصمیم گیری. برای تغذیه گاوهای شیری شما می رسد. این میدان مین نیست که تصور می کنید. به زبان ساده. نیاز گله گاوهای شیری شما. به اسیدهای چرب با آنچه واقعاً می خواهید. به دست آورید تعیین می شود. نتیجه مطلوب: ...

به گله خود کمک کنید با هر لقمه غذای بیشتری بخورند. تغذیه گاوهای شیری و مگالاک مانند jcb ها و مته ها با هم هستند. مسی فرگوسن و تراکتورها. نیوهلند و ترکیبات (مارک های دیگر موجود!)... اما واقعیت این است. که کارایی تغذیه بسیار بیشتر از. آنچه  که صرف تغذیه می شود. وجود دارد. . تأثیرات ثانویه. مانند عوامل محیطی و شیوه های پرورش می تواند. نقش مهمی در نحوه استفاده گاو از غذای خود داشته باشد. تمام...

در دهه های اخیر. صنعت لبنیات به طور مرتب به دلیل اثرات. زیست محیطی آن مورد سرزنش قرار گرفته است. هنگامی که حقایق در چارچوب در نظر گرفته می‌شوند. و رویکرد پیشروی بسیاری از کشاورزان و تولیدکنندگان لبنیات مدرن در نظر گرفته می‌شود. چشم‌انداز چندان تیره و تار نیست. 5 حقیقت در مورد انتشار مواد لبنی: کمتر از 3 % ضایعات بریتانیا از دامداری ها به دست می آید. مقایسه این بخش با سایر بخش ها. مانند...