عنوان مقاله: اثر استفاده از مکمل نمک‌های‌کلسیمی اسیدهای‌چرب اشباع و غیراشباع بر عملکرد گاوهای دوره انتقال

نویسندگان: امیرحسین رضاخانی 1، یونس علی علی جو 2، کامران رضایزدی 3

آدرس: 1 دانش آموخته دکتری، گروه علوم دامیف دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه ، ایران، 2 استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران، 3 دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

عنوان نشریه: توليدات دامي (مجله كشاورزي پرديس ابوريحان)

اطلاعات شماره: دوره 22، شماره 1، بهار 1399، صفحه 55-65

چکیده: هدف این تحقیق مقایسه اثر نمک‌های ‌کلسیمی حاوی اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع بر عملکرد گاوهای ‌شیری در دورۀ انتقال بود. در این تحقیق در قالب یک طرح کاملا تصادفی، از 32 رأس گاو هلشتاین شکم دوم به بعد با میانگین وزن 39/94± 723 در دوره زمانی سه هفته پیش از زایش تا سه هفته پس از زایش استفاده شد. جیره‌های آزمایشی شامل؛ 1) جیره شاهد؛ بدون مکمل چربی، 2) جیره دارای مکمل چربی غیراشباع، 3) جیره حاوی مکمل چربی اشباع و 4) جیره حاوی مخلوط مساوی از هر دو مکمل بودند. مکمل‌های چربی به شکل نمک های کلسیمی، در جیره‌های پیش از زایش 1/5 درصد و در جیره‌های پس از زایش سه درصد در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که میزان ماده خشک مصرفی پیش از زایش، وزن و امتیاز وضعیت بدنی پیش و پس از زایش تحت تاثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفتند، در حالی که میزان ماده خشک مصرفی پس از زایش در بین جیره های حاوی اسیدهای چرب اشباع و یا مخلوط اسیدهای چرب بیش تر بود(0/05>P). تغذیه جیره حاوی اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع در پیش از زایش قابلیت هضم ماده خشک و چربی را افزایش داد (p<0/01). چس از زایش قابلیت هضم ماده خشک جیره های آزمایشی حاوی اسیدهای چرب غیراشباع و مخلوط اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع از جیره شاهد بیشتر بود(p<0/05). فراسنجه های خونی، تولید شیر و ترکیبات آن تحت تاثیر جیره های آزمایشی پیش و پس از زایش قرار نگرفتند. بنابراین استفاده از منبع چربی در قالب نمک های کلسیمی می تواند بدون ایجاد آثار منفی بر عملکرد گاوها دوره انتقال سبب بهبود قابلیت هضم موادمغذی در دستگاه گوارش شود.

کلید واژه: اسیدهای چرب اشباع، اسیدهای چرب غیراشباع، تولید شیر، دوره انتقال، مصرف ماده خشک

دانلود متن کامل مقاله

عنوان مقاله: اثر سطح تولید و منبع مکمل چربی بر عملکرد تولید، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فراسنجه‌های خونی گاوهای هلشتاین تک شکم‌زا تحت تنش گرمایی

نویسندگان: بهزاد اخلاقی 1 ، غلام رضا قربانی 1 ، مسعود علیخانی 1 ، شهریار کارگر 2 ،علی صادقی سفید مزگی 1

آدرس: 1 دانشگاه صنعتی اصفهان، 2 دانشگاه شیراز

عنوان نشریه: مجله پژوهش در نشخوارکنندگان (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)

اطلاعات شماره: دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-22

چکیده: سابقه و هدف: گاوهای شیری تحت تنش گرمایی از نظر بیوانرژتیکی شبیه گاوهای تازه‌زا هستند که انرژی جیره بیشینه تولید شیر و ترکیبات آن را تأمین نمی‌کند. تولید شیر گاوهای شیری تحت تنش گرمایی معمولاً طی تابستان کم می‌شود و از این رو زیاد کردن عملکرد گاوها در این دوره به طور ویژه در بسیاری از مناطق جهان که گاو شیری پرورش می‌دهند، مورد توجه است. به طور معمول از مکمل‌ چربی برای زیاد کردن تراکم انرژی جیره‌ها استفاده می‌شود بدون این که نسبت علوفه در جیره تغییر بکند تا از این طریق از بروز اسیدوزیس جلوگیری شود. در پژوهش‌های بسیار اندکی استفاده از منابع مختلف چربی (منبع اسیدهای چرب غیر اشباع کلسیمی شده در مقابل اسیدهای چرب اشباع غنی از اسید پالمتیک نخل) در جیره‌ گاوهای شیری تحت تنش گرمایی مورد ارزیابی قرار گرفته است. هم‌چنین، نشان داده شده است که پاسخ به مکمل چربی در گاوهای شیری می‌تواند به سطح تولید آن‌ها بستگی داشته باشد. از این رو، هدف از این پژوهش ارزیابی اثر سطح تولید، منبع مکمل چربی و بر هم کنش بین آن‌ها بر تولید شیر و ترکیبات آن، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون گاوهای شیری هلشتاین تک شکم‌زای تحت تنش گرمایی بود.
مواد و روش‌ها: این پژوهش از تیر تا مهر ماه سال 1393 در مجتمع شیر و گوشت فوده سپاهان اصفهان انجام شد. در این پژوهش، از 56 رأس گاو هلشتاین تک شکم‌زا که به صورت گروهی در بهاربندهای مجزا نگهداری می‌‌شدند، استفاده شد. گاوها بر اساس شیر معادل بلوغ به دو گروه پر تولید (7/13474 کیلوگرم) و متوسط تولید (1/10438 کیلوگرم) تقسیم شده و یکی از دو جیره آزمایشی دارای مکمل چربی کلسیمی یا نخل (به میزان 8/2 درصد ماده خشک جیره) را دریافت کردند.
یافته‌ها: میانگین بیشینه شاخص دمایی-رطوبتی در طول دوره آزمایش 50/75 بود که نشان می‌دهد گاوها تنش گرمایی ملایم تا متوسطی را تجربه کرده‌اند. بر هم کنش سطح تولید با منبع چربی بر تولید شیر خام و شیر تصحیح شده بر اساس 5/3 درصد چربی و تولید چربی معنی‌دار بود به گونه‌ای که تولید شیر و تولید چربی در گاوهای پر تولید تغذیه شده با مکمل چربی نخل بیش‌تر از گاوهای پر تولید تغذیه شده با مکمل چربی کلسیمی بود اما در گاوهای متوسط تولید منبع چربی تأثیری بر تولید شیر و تولید چربی نداشت. منبع چربی تأثیری بر گوارش‌پذیری مواد مغذی نداشت. کلسترول خون گاوهای تغذیه شده با چربی نخل بیش‌تر از گاوهای تغذیه شده با چربی کلسیمی بود. هم‌چنین، تری‌گلیسرید، لیپوپروتئین‌های با چگالی زیاد، لیپوپروتئین‌های با چگالی خیلی کم و نیتروژن اوره‌ای خون گاوهای تغذیه شده با چربی نخل تمایل به افزایش داشت. منبع چربی تأثیری بر شمار سلول‌های خونی (سلول‌های سفید، قرمز و پلاکت‌ها) و شمار تفریقی سلول‌های سفید خون نداشت.
نتیجه‌گیری: منبع چربی تأثیری بر عملکرد تولیدی گاوهای تک شکم‌زای متوسط تولید نداشت اما مکمل چربی نخل عملکرد تولیدی گاوهای پر تولید تحت تنش گرمایی را افزایش داد.

کلید واژه:سطح تولید، چربی نخل، چربی کلسیمی، تنش گرمایی، گاو شیری

دانلود متن کامل مقاله

عنوان مقاله: بررسی اثر کاربرد ترکیبات نیتروژن غیر پروتئینی آهسته رهش ایزوبوتیر آلدئید منو اوره و اپتیژن بر فراسنجه‌های شکمبه‌ای و گوارش‌پذیری مواد مغذی در گوسفند

نویسندگان: علیرضا طالبیان مسعودی 1 ، محمد مهدی معینی 2 ، منوچهر سوری 3 ، هرمز منصوری 4 ، معصومه عبدلی سنجانی 5

آدرس: 1 عضو هیات علمی، 2 گروه علوم دامی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه، 3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه، 4 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، 5 گروه شیمی،دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک

عنوان نشریه: مجله تولیدات دامی (دانشگاه نهران)

اطلاعات شماره: دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 23-44

چکیده: سابقه و هدف: کاهش نرخ تجزیه اوره یکی از راهبردهای بهبود مصرف آن در دامهای نشخوار کننده است و فراورده های متعدد آهسته رهش برای این منظور توسعه یافته اند. این تحقیق به منظور بررسی اثرات استفاده از دو ترکیب نیتروژن غیر پروتئینی آهسته‌رهش شامل ایزو‌بوتیرآلدئید‌منواوره و اپتیژن بر فراسنجه‌های شکمبه‌ای و گوارش‌پذیری مواد مغذی در گوسفند و مقایسه آنها با اوره معمولی انجام شد.
مواد و روشها: ایزو‌بوتیرآلدئید‌منو‌‌‌اوره با روش متصل نمودن زنجیره کربن شاخه‌دار به ملکول اوره جهت کاهش درجه حل‌پذیری آن ساخته شد و نمونه های ساخته شده از نظر ساختمان شیمیایی، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مورد بررسی قرار گرفتند. اثرات استفاده از این ترکیب بر خصوصیات تخمیر شکمبه، گوارش‌پذیری خوراک، تولید پروتئین میکروبی و تعادل نیتروژن در مقایسه با اوره معمولی و ترکیب وارداتی اپتیژن در یک آزمایش درون تنی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از چهار راس گوسفند بالغ نر توده نژاد فراهانی دارای فیستولای شکمبه‌ای در قالب طرح آزمایشی مربع لاتین استفاده شد.
یافته ها: آزمایشات طیف سنجی‌ مادون قرمز و رزونانس مغناطیسی پروتون نمونه‌های ساخته شده نشان دهنده انجام صحیح واکنش ساخت ترکیب همچنین بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ترکیب ساخته شده موید تشکیل ترکیب مورد نظر بود. استفاده از ترکیبات آهسته رهش مزبور در جیره باعث اختلاف معنی دار در غلظت نیتروژن آمونیاکی شیرابه شکمبه شد به نحوی که در زمانهای نیم و یک ساعت پس از مصرف خوراک در دام‌های تغذیه شده با جیره حاوی اوره، مقدار نیتروژن آمونیاکی شیرابه شکمبه بیشتر از جیره‌های حاوی نیتروژن آهسته رهش بود درحالی‌که تفاوتی بین این جیره‌ها مشاهده نگردید. در ساعت دو پس از مصرف خوراک، بیشترین مقدار نیتروژن آمونیاکی متعلق به جیره حاوی اوره به مقدار 77/10 میلی گرم در دسی‌لیتر و کمترین مقدار آن متعلق به جیره حاوی ترکیب ایزوبوتیر‌آلدئید منو اوره به مقدار 80/4 میلی‌گرم در دسی‌لیتر بود و جیره حاوی اپتیژن با 34/6 میلی‌گرم در دسی‌لیتر بین این دو قرار گرفت(01/0>p). گوارش‌پذیری ماده خشک، ماده آلی، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و شوینده اسیدی و همچنین تولید پروتئین میکروبی تحت تاثیر بکار گیری ترکیبات آهسته رهش قرار نگرفت ولی مصرف ماده خشک در دامهای تغذیه شده با اپتیژن بیشتر از دامهای تغذیه شده با اوره یا ترکیب ایزو‌بوتیرآلدئید‌منواوره بود(05/0>p). بیشترین میانگین مصرف نیتروژن روزانه در این آزمایش متعلق به جیره حاوی اپتیژن به مقدار 33/18 گرم در روز و کمترین مقدار آن مربوط به جیره حاوی ترکیب ایزو‌بوتیرآلدئید‌منواوره به مقدار 39/13 گرم در روز بود و بین جیره های آزمایشی از نظر مقدار دفع نیتروژن اختلاف معنی داری مشاهد گردید. بیشترین مقدار دفع نیتروژن مدفوع مربوط به جیره حاوی اپتیژن به مقدار95/6 گرم در روز و کمترین مقدار دفع نیتروژن ادرار به مقدار 12/4 گرم در روز متعلق به دامهای تغذیه شده با جیره حاوی ترکیب ایزو‌بوتیرآلدئید‌منواوره بود(01/0>p).
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که ترکیبات مورد نظر قابلیت جایگزینی با اوره را دارند و استفاده از آنها در جیره نشخوارکنندگان می تواند شرایط ایمن تری را از لحاظ به کارگیری نیتروژن غیر پروتئینی فراهم نماید اگرچه ممکن است بکارگیری آنها در همه حالات منجر به بهبود عملکرد در مقایسه با اوره نشود.

کلید واژه: اوره، قابلیت هضم، ایزوبوتیر الدئید منو اوره، اپتیژن

دانلود متن کامل مقاله