متاآناليز اثر روغن هاي گياهي غني از 18:2n-6 روي ترکيب اسيدهاي چرب شير در گاوهاي شيرده

عنوان مقاله: متاآناليز اثر روغن هاي گياهي غني از 18:2n-6 روي ترکيب اسيدهاي چرب شير در گاوهاي شيرده

نویسندگان: وزيري گهر مينا, دهقان بنادكي مهدي*, رضايزدي كامران, نجاتي جوارمي اردشير

آدرس: * گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

عنوان نشریه: پژوهشهاي علوم دامي (دانش كشاورزي)

اطلاعات شماره: 1394 , دوره  25 , شماره  1 ; از صفحه 123 تا صفحه 140 .

چکیده: زمينه مطالعاتي: وارد کردن چربي هاي گياهي غني از اسيدهاي چرب غيراشباع در جيره گاوهاي شيرده مي تواند به عنوان استارتژي تغذيه اي براي تغيير ترکيب اسيدهاي چرب شير در جهت حفظ سلامتي انسان براي بلند مدت استفاده شود. هدف: در اين مطالعه اثرات روغن هاي گياهي غني از 18:2n-6 روي ترکيب اسيدهاي چرب شير در گاوهاي شيرده با استفاده از روش هاي متاآناليز و متارگرسيون بررسي شد. روش کار: از بيست آزمايش شامل 27 مقايسه ي آماري بين گروه هاي آزمايشي و شاهد که واجد شرايط لازم براي انجام متاآناليز بودند استفاده شد. دو سطح مکمل روغن در جيره مورد ارزيابي قرار گرفت (£ يا > از 30 گرم در کيلوگرم ماده خشک جيره). نتايج: هر دو سطح مکمل روغن، غلظت اسيدهاي چرب 6:0 تا 16:0 را در شير کاهش دادند، ولي غلظت 18:0، cis-18:1 (از کربن 9 تا 12 و 15)،  trans-18:1(از کربن 6 تا 14)، 18:2n-6،  cis-9, trans-11 CLAو trans-10, cis-12 CLA در چربي شير افزايش يافت. مکمل روغن در جيره تقريبا تا 20 گرم در کيلوگرم ماده خشک، اثري روي غلظت اسيدهاي چرب 4:0 و 18:3n-3 در چربي شير نداشت. نتايج متارگرسيون نشان داد که غلظت 18:2n-6 در جيره بيش از 55 درصد تغييرات نتايج اسيدهاي چرب 8:0 تا 15:0 را توضيح داد. تفاوت غلظت کل اسيدهاي چرب خوراک، سطح غلات جيره ي پايه و تعداد زايش، منابع ناهمگني در نتايج cis-9 18:1 شير بودند. غلظت trans-11 18:1 در شير با افزايش غلظت 18:2n-6 جيره و سطح علوفه جيره پايه افزايش يافت. با مکمل کردن روغن گلرنگ < آفتابگردان < ذرت < سويا < پنبه دانه مقادير بالاتري از تفاوت ميانگين استاندارد شده ي متغيرهاي 18:2n-6،  trans-10, cis-12 CLAو 18:0 نشان داده شد. نتيجه گيري نهايي: مکمل روغن گياهي غني از 18:2n-6 غلظت اسيدهاي چرب اشباع را کاهش داد و اسيدهاي چرب trans، غيراشباع با يک باند دوگانه و چند باند دوگانه را افزايش داد.

کلید واژه: اسيدهاي چرب،  امگا-3، EPA، DHA، روغن ماهي، شير گاو

دانلود متن کامل مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *