بررسی اثر نوع مکمل ‌چربی و نوع افزودنی محرک رشد در جیره بر عملکرد تولیدی مرغ‌های تخم‌گذار و خصوصیات کیفی تخم‌مرغ در مراحل پایانی تولید

عنوان مقاله: بررسی اثر نوع مکمل ‌چربی و نوع افزودنی محرک رشد در جیره بر عملکرد تولیدی مرغ‌های تخم‌گذار و خصوصیات کیفی تخم‌مرغ در مراحل پایانی تولید

نویسندگان: مونا یاوری 1 فرید شریعتمداری   2 محسن شرفی 3

آدرس:1 دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، 2 گروه غلوم طیور دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس کشاورزی، 3 گروه علوم طیور، دانشکده کشاورزی داشنگاه تربیت مدرس

عنوان نشریه: مجله تولیدات دامی

اطلاعات شماره: تابستان 1396 , دوره  19, شماره  ۲ در امور دام و آبزیان; از صفحه 479-491

چکیده: به منظور بررسی اثر نوع مکمل چربی و نوع افزودنی محرک رشد در جیره مرغ­های تخم­گذار، بر عملکرد تولیدی و خصوصیات کیفی تخم­مرغ از تعداد 108 قطعه مرغ تخم­گذارهای لاین سویه 36-W با سن 96 هفته در یک آزمایش فاکتوریل (3×2) با دو منبع چربی (روغن گیاهی و پودر چربی) و سه حالت افزودنی محرک رشد (بدون افزودنی، پروبیوتیک و آنتی­بیوتیک) در قالب طرح کاملاً تصادفی به مدت 12 هفته استفاده شد. پرندگان به طور تصادفی در شش تیمار و با شش تکرار(تعداد سه پرنده در هر تکرار) توزیع شدند. نتایج به­دست آمده نشان داد که هیچ یک از متغیرهای عملکردی (درصد تولید، مصرف خوراک، ضریب تبدیل خوراک، توده تخم مرغ تولیدی و متوسط وزن تخم مرغ) تحت تأثیر نوع مکمل چربی قرار نگرفتند (05/0<P). افزودن مکمل پروبیوتیک به جیره باعث کاهش معنی­دار مصرف خوراک، درصد تولید، توده تخم مرغ تولیدی و­ وزن نسبی زرده شد (05/0<  .(P اثرات متقابل منبع چربی و افزودنی محرک رشد، همچنین اثر اصلی منابع چربی برضخامت پوسته معنی­دار بود (05/0<  .(P بنابراین می­توان نتیجه گرفت نوع منبع چربی در جیره مرغ­های تخم­گذار  مشکلات کیفی پوسته در مراحل پایانی تولید را تحت قرار می­دهد. البته نمی­توان نادیده گرفت که افزودن پروبیوتیک به جیره با کاهش مصرف خوراک، درصد تولید و توده تخم­مرغ تولیدی همراه بوده است.

کلید واژه: اسید چرب، آنتی‌بیوتیک، پروبیوتیک، روغن سوخته، کیفیت تخم‌مرغ

دانلود متن کامل مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *