ارزش تغذیه ای و مقاومت در برابر زیست هیدروژن دارشدن شکمبه ای در مقایسه با مکمل های کلسیمی

عنوان مقاله: تولید و ارزیابی مکمل های ریزپوشانی شده روغن ماهی در شرایط برون تنی (آزمایشگاهی): ارزش تغذیه ای و مقاومت در برابر زیست هیدروژن دارشدن شکمبه ای در مقایسه با مکمل های کلسیمی

نویسندگان: حامد خلیل وندی بهروز یار ۱، مهدی دهقان بنادکی ۲ ، محمد غفارزاده ۳ ، کامران رضایزدی ۲ ، حمید کهرام ۴ ، بهزاد اسدنژاد ۵

آدرس: ۱ گروه عاوم دامی دانشگاه ارومیه، ۲ دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه تهران، ۳ استادیار پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، ۴ استادیار گروه علوم دامی دانشگاه تهران، ۵ دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه

عنوان نشریه: نشریه پژوهش در نشخوار کنندگان

اطلاعات شماره: جلد دوم شماره چهارم، ۱۳۹۳

چکیده: هدف از این پژوهش، تولید و ارزیابی مکمل‌های جامد روغن ماهی با استفاده از روش تولید نمک‌های کلسیمی و ریزکپسوله نمودن با استفاده از سیستم خشک‌کن پاششی بود. دو نوع ماده پوشاننده به همراه سطوح مختلف روغن ماهی در ساخت ریزکپسول‌ها مورد استفاده قرار گرفتند. میزان انواع مواد مغذی و الگوی اسیدهای چرب، میزان پوشانندگی مواد دیواره‌ای مختلف و ارزیابی کیفیت تغذیه‌ای ریزکپسول‌ها بر اساس سیستم پروتئین و کربوهیدرات خالص کورنل و بررسی اثر ریزپوشانی بر مقاومت در برابر زیست هیدروژن‌دار شدن شکمبه‌ای و میزان آزادسازی روغن از ترکیب مکمل‌های محافظت‌شده، در مقایسه بانمک‌های کلسیمی در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. ریزکپسول‌های تهیه‌شده از مواد دیواره‌ای میلارد نسبت به مواد غیر میلارد دارای وضعیت مناسب‌تری از نظر کارآیی ریزپوشانی و شاخصه‌های اُکسایش بودند.

کلید واژه: خشک کن پاششی، آزاد سازی روغن، ریز کپسول، سیستم پروتئین و کربوهیدرات خالص کورنل

دانلود متن کامل مقاله

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *