استفاده از اسيدهاي چرب و نمك كلسيمي اسيدهاي چرب سويا در جيره غذايي جوجه هاي گوشتي

عنوان مقاله: استفاده از اسيدهاي چرب و نمك كلسيمي اسيدهاي چرب سويا در جيره غذايي جوجه هاي گوشتي

نویسندگان: مساوات نيما*

آدرس: * دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بهبهان، گروه علوم دامی

عنوان نشریه: دانش و پژوهش علوم دامي

اطلاعات شماره: زمستان 1387 , دوره  , شماره  3; از صفحه 69تا صفحه 77.

چکیده: اين مطالعه جهت بررسي اثرات استفاده از نمك كلسيمي اسيدهاي چرب و اسيدهاي چرب سويا بر عملكرد، راندمان لاشه، درصد لوزالمعده و درصد چربي شكمي در جوجه هاي گوشتي انجام گرفت. تعداد 500 قطعه جوجه گوشتي از آميخته تجارتي Ross در قالب يك طرح كاملا تصادفي در پنج گروه آزمايشي و هر گروه شامل چهار تكرار و هر تکرار شامل 25 قطعه جوجه با ميانگين وزن يکسان مورد آزمايش قرار گرفتند. طول دوره آزمايش 49 روز بود. گروه هاي آزمايشي در قالب جيره هاي غذايي حاوي سطوح مختلفي از نمك كلسيمي اسيدهاي چرب سويا و اسيدهاي چرب سويا بودند. بدين صورت، در گروه اول (شاهد) در كل دوره آزمايش از اسيدهاي چرب سويا و نمك كلسيمي اسيدهاي چرب آن استفاده نشد. در گروه دوم در دوره آغازين، رشد و پاياني به ترتيب مقادير 0، 2.5 و 5 درصد اسيدهاي چرب سويا، در گروه سوم در اين دوره ها به ترتيب مقادير 0، 2.5 و 5 درصد نمك كلسيمي اسيدهاي چرب سويا، در گروه چهارم به ترتيب مقادير 2.5، 5 و 5 درصد اسيدهاي چرب سويا و براي گروه پنجم به ترتيب مقادير 2.5، 5 و 5 درصد از نمك كلسيمي اسيدهاي چرب سويا به كار برده شد. نتايج حاصل از تجزيه آماري اختلاف معني داري در مصرف خوراك، افزايش وزن بدن و ضريب تبديل خوراک بين گروه هاي آزمايش در دوره هاي مختلف پرورش را نشان داد (P<0.05)بين گروه هاي مختلف از نظر راندمان لاشه و درصد لوزالمعده اختلاف معني دار مشاهده گرديد (P<0.05)استفاده از اسيدهاي چرب سويا و نمك كلسيمي اسيدهاي چرب آن اثر معني داري بر چربي شكمي نداشت. يافته ها نشان مي دهد كه استفاده از اسيدهاي چرب سويا در مقايسه با نمك كلسيمي اسيدهاي چرب آن اثر مفيدي بر عملكرد جوجه هاي گوشتي دارد

کلید واژه: جوجه هاي گوشتي، نمك كلسيمي، اسيدهاي چرب، عملكرد، لاشه

دانلود متن کامل مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *