تاثیر تغذیه ای منبع اسیدهای چرب امگا۳- بر دینامیک تخمدان و انسولین در گاوهای شیری هلشتاین

عنوان مقاله: تاثیر تغذیه ای منبع اسیدهای چرب امگا۳- بر دینامیک تخمدان و انسولین در گاوهای شیری هلشتاین

نویسندگان: کاس آقایی صابر, توحیدی آرمین*, گنج خانلو مهدی, کهرام حمید, جواهری بارفروشی هدی

آدرس: ۱ ،۲ و ۳ .دانش آموختۀ کارشناسی ارشد، دانشیار و استادیار، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران، کرج، ۴ .استادیار بخش تحقیقات مدیریت پرورش دام و طیور مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور

عنوان نشریه: علوم دامی ایران ( علوم کشاورزی ایران)

اطلاعات شماره: بهار ۱۳۹۴ , دوره  ۴۶ , شماره  ۱ ; از صفحه ۳۹تا صفحه ۴۶.

چکیده: هدف از این پژوهش مطالعۀ دینامیک تخمدان و انسولین در گاوهای شیری تغذیه شده با منبع اسید چرب امگا۳ بود. ۱۱ رأس گاو شیری چند شکمزا از نژاد هلشتاین انتخاب شدند و پس از دورۀ عادتدهی، جیرههای حاوی روغن پالم )شاهد( و روغن ماهی )تیمار( را از روز ۴۱ -تا ۰۱ پس از زایش دریافت کردند. تست تحمل گلوکز در روزهای ۱۴ و ۴۲ پس از زایش به منظور بررسی دینامیک انسولین انجام گرفت. فحلی گاوها نیز با استفاده از دو تزریق پروستاگالندین در روزهای ۲۱ و ۳۴ بعد از زایش، همزمان گردید و متعاقباً دینامیک تخمدان ارزیابی شد. نمونههای خون در روزهای ۳۳ ،-۲۱ ،-صفر، ۲۱ ،۴۲ و ۰۳ روز بعد از زایش جمعآوری شد. روغن ماهی بر غلظت پالسمایی گلوکز، نیتروژن اورهای، کلسترول، تریگلیسرید و HDL تأثیر معناداری نداشت، اما غلظت LDL را به طور معناداری )۱۳/۱<P )کاهش داد. نتایج حاصل از تست تحمل گلوکز از بهبود حساسیت به انسولین در تیمار مصرفکنندۀ اسیدهای چرب امگا-۳ حکایت داشت. از نظر تعداد فولیکول کوچک، متوسط و بزرگ تفاوت معناداری بین گروههای آزمایشی مشاهده نشد. بنابراین، تغذیۀ اسید چرب مگا-۳ در گاوهای شیری هلشتاین میتواند سبب بهبود مقاومت به انسولین شود.

کلید واژه: اسید چرب امگا۳ ،انسولین، فولیکول، گاو شیری

دانلود متن کامل مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *