اثر مكمل نمك هاي كلسيمي اسيدهاي چرب زنجير بلند و اسيد نيكوتينيك بر توليد و تركيبات شير گاوهاي شيري در اوايل شيردهي

عنوان مقاله: اثر مكمل نمك هاي كلسيمي اسيدهاي چرب زنجير بلند و اسيد نيكوتينيك بر توليد و تركيبات شير گاوهاي شيري در اوايل شيردهي

نویسندگان: چغانه مصطفي, تربتي نژاد نورمحمد*, قدرت نما احمد, حسني سعيد, جعفري آهنگري يوسف

آدرس: * گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

عنوان نشریه: علوم كشاورزي و منابع طبيعي

اطلاعات شماره: مرداد-شهريور 1386 , دوره  14, شماره  3; از صفحه 79تا صفحه 87.

چکیده: در اين آزمايش از 8 راس گاو شيري نژاد هلشتاين در قالب طرح چرخشي متوازن (2×2) استفاده شد. آزمايش در چهار دوره 21 روزه صورت گرفت. تيمارهاي آزمايش عبارت بودند از: تيمار 1: جيره بدون مكمل چربي و نياسين (شاهد)، تيمار 2: جيره داراي 3 درصد پودر چربي بدون مكمل نياسين، تيمار 3: جيره داراي 12 گرم نياسين بدون مكمل چربي، تيمار 4: جيره داراي 3 درصد پودر چربي + 12 گرم نياسين. در هر دوره آزمايشي دو هفته براي عادت پذيري به جيره هاي غذايي و 7 روز براي نمونه گيري و ثبت شاخص هاي لازم در نظر گرفته شد. در اين طرح از سيستم TMR (جيره هاي كاملا مخلوط) در تغذيه گاوهاي آزمايشي استفاده شد. ميانگين توليد شير روزانه، شير توليدي بر اساس 4 درصد چربي، درصد لاكتوز شير، درصد كل مواد جامد شير، درصد مواد جامد شير بدون چربي و اوره خون تحت تاثير سطوح پودر چربي و نياسين قرار نگرفتند (P>%5). ميانگين ماده خشك مصرفي روزانه، درصد چربي شير و ميانگين درصد پروتيين شير در گاوهاي تغذيه شده با 0 و 3 درصد پودر چربي به ترتيب برابر 24.63 و 24.44 كيلوگرم 3.08 و 3.54 درصد، 3.22 و 2.99 درصد بود كه تفاوت آماري معني داري نداشتند (P<%5). ميزان درصد چربي تحت تاثير سطوح نياسين قرار نگرفت (P<%5). درصد پروتيين شير در گاوهاي تغذيه شده با 0 و 12 گرم نياسين به ترتيب داراي ميانگين 3.01 و 3.2 بود كه تفاوت معني داري داشتند (P<%5). غلظت تري گليسريد خون گاوهاي تغذيه شده با 3 درصد پودر چربي نسبت به سه تيمار ديگر بيشتر بود، كه اين افزايش از نظر آماري معني دار بوده (P<%5). آزمون دانكن نشان داد گاوهايي كه با 12 گرم نياسين در روز تغذيه شدند ميزان گلوكز خون آنها نسبت به سه تيمار ديگر بطور معني داري بيشتر بود (P<%5). بطور كلي نتايج اين آزمايش نشان مي دهد كه استفاده از 3 درصد پودر چربي و 12 گرم نياسين در روز در تغذيه گاوهاي شيري مفيد مي باشد.

کلید واژه: گاوهاي شيري، نمك هاي كلسيمي،  اسيد چرب، اسيد نيكوتينيك، اوايل شيردهي

دانلود متن کامل مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *