اثرات نمک کلسیمی اسید چرب زنجیره بلند و جایگزینی کنجاله پنبه دانه با کنجاله کلزا بر تولید و ترکیبات شیر در گاوهای شیری نژاد هلشتاین

عنوان مقاله: اثرات نمک کلسیمی اسید چرب زنجیره بلند و جایگزینی کنجاله پنبه دانه با کنجاله کلزا بر تولید و ترکیبات شیر در گاوهای شیری نژاد هلشتاین

نویسندگان:جمشیدی رودباری آمنه*, تربتی نژاد نورمحمد, قورچی تقی, حسنی سعید

عنوان نشریه: علوم کشاورزی و منابع طبیعی

اطلاعات شماره: مرداد – شهریور ۱۳۸۵ , دوره  ۱۳, شماره  ویژه نامه علوم دامی (ضمیمه); از صفحه ۷۲تا صفحه ۸۰.

چکیده: به منظور مطالعه اثرات سطوح مختلف نمک کلسیمی اسید چرب زنجیره بلند و همچنین جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله پنبه دانه بر تولید، ترکیبات شیر و ماده خشک مصرفی روزانه، آزمایشی به صورت فاکتوریل (۲×۲) در قالب طرح چرخشی متوازن شامل چهار زنجیره غذایی، چهار دوره آزمایشی ۲۱ روزه و ۸ راس گاو شیرده سه شکم زایش که در دوره بعد از زایش قرار داشتند (۳± ۱۴ روز پس از زایش) انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل دو نوع کنجاله پروتیینی پنبه دانه و کلزا به میزان ۱۵ درصد ماده خشک جیره با دو سطح ۳ و ۶ درصد مکمل چربی بر اساس ماده خشک جیره های آزمایشی بودند. نتایج آزمایش نشان داد که اثرات متقابلی بین مکمل چربی با دو منبع پروتیینی کنجاله کلزا و پنبه دانه وجود ندارد. میانگین تولید شیر خام روزانه، درصد چربی، کل مواد جامد شیر غیر از چربی، ماده خشک مصرفی و میانگین وزن بدن در تیمارهای کنجاله کلزا و کنجاله پنبه دانه اختلاف معنی داری نداشتند (P>0.05). در مقابل درصد پروتیین شیر با تغذیه کنجاله کلزا افزایش معنی داری نسبت به کنجاله پنبه دانه نشان داد (۲.۸۶ در مقابل ۲.۸۱ درصد) (P<0.05). استفاده از سطح ۶ درصد مکمل پودر چربی نسبت به سطح ۳ درصد، اثر معنی داری بر میانگین تولید شیر خام روزانه، درصد چربی شیر، درصد پروتیین، کل مواد جامد شیر و میانگین وزن بدن نداشت (P>0.05). استفاده از سطح ۶ درصد مکمل چربی، میانگین مصرف ماده خشک روزانه را به طور معنی داری نسبت به سطح ۳ درصد کاهش داد (۲۴.۹۴ در مقابل ۲۵.۲۵ کیلوگرم در روز) (P<0.05). به طور کلی تیمار حاوی ۳ درصد مکمل پودر چربی بر اساس ماده خشک و جایگزینی کنجاله پنبه دانه با کنجاله کلزا در جیره گاوهای شیری نژاد هلشتاین در اوایل دوره شیردهی توصیه می گردد.

کلید واژه: نمک کلسیمی،  اسید چرب زنجیره بلند، کنجاله پنبه دانه، کنجاله کلزا، تولید شیر، ترکیبات شیر

دانلود متن کامل مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *