اثرات نمك كلسيمي اسيد چرب زنجيره بلند و جايگزيني كنجاله پنبه دانه با كنجاله كلزا بر توليد و تركيبات شير در گاوهاي شيري نژاد هلشتاين

عنوان مقاله: اثرات نمك كلسيمي اسيد چرب زنجيره بلند و جايگزيني كنجاله پنبه دانه با كنجاله كلزا بر توليد و تركيبات شير در گاوهاي شيري نژاد هلشتاين

نویسندگان:جمشيدي رودباري آمنه*, تربتي نژاد نورمحمد, قورچي تقي, حسني سعيد

عنوان نشریه: علوم کشاورزی و منابع طبیعی

اطلاعات شماره: مرداد – شهریور 1385 , دوره  13, شماره  ویژه نامه علوم دامی (ضمیمه); از صفحه 72تا صفحه 80.

چکیده: به منظور مطالعه اثرات سطوح مختلف نمک کلسيمي اسيد چرب زنجيره بلند و همچنين جايگزيني کنجاله کلزا با کنجاله پنبه دانه بر توليد، ترکيبات شير و ماده خشک مصرفي روزانه، آزمايشي به صورت فاکتوريل (2×2) در قالب طرح چرخشي متوازن شامل چهار زنجيره غذايي، چهار دوره آزمايشي 21 روزه و 8 راس گاو شيرده سه شکم زايش که در دوره بعد از زايش قرار داشتند (3± 14 روز پس از زايش) انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل دو نوع کنجاله پروتييني پنبه دانه و کلزا به ميزان 15 درصد ماده خشک جيره با دو سطح 3 و 6 درصد مکمل چربي بر اساس ماده خشک جيره هاي آزمايشي بودند. نتايج آزمايش نشان داد که اثرات متقابلي بين مکمل چربي با دو منبع پروتييني کنجاله کلزا و پنبه دانه وجود ندارد. ميانگين توليد شير خام روزانه، درصد چربي، کل مواد جامد شير غير از چربي، ماده خشک مصرفي و ميانگين وزن بدن در تيمارهاي کنجاله کلزا و کنجاله پنبه دانه اختلاف معني داري نداشتند (P>0.05). در مقابل درصد پروتيين شير با تغذيه کنجاله کلزا افزايش معني داري نسبت به کنجاله پنبه دانه نشان داد (2.86 در مقابل 2.81 درصد) (P<0.05). استفاده از سطح 6 درصد مکمل پودر چربي نسبت به سطح 3 درصد، اثر معني داري بر ميانگين توليد شير خام روزانه، درصد چربي شير، درصد پروتيين، کل مواد جامد شير و ميانگين وزن بدن نداشت (P>0.05). استفاده از سطح 6 درصد مکمل چربي، ميانگين مصرف ماده خشک روزانه را به طور معني داري نسبت به سطح 3 درصد کاهش داد (24.94 در مقابل 25.25 کيلوگرم در روز) (P<0.05). به طور کلي تيمار حاوي 3 درصد مکمل پودر چربي بر اساس ماده خشک و جايگزيني کنجاله پنبه دانه با کنجاله کلزا در جيره گاوهاي شيري نژاد هلشتاين در اوايل دوره شيردهي توصيه مي گردد.

کلید واژه: نمك كلسيمي،  اسيد چرب زنجيره بلند، كنجاله پنبه دانه، كنجاله كلزا، توليد شير، تركيبات شير

دانلود متن کامل مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *