آرشیو نشریه World Grain

دانلود مجله World Grain2021July
مجله غلات جهان مجله ای برای هدایت تجارت بین المللی غلات، آرد و تغذیه است که در آن مباحث مختلفی مانند حمل و نقل دریایی غلات، افزایش قیمت، انبار داری و ذخیره سازی در سیلوهای مختلف و با تکنولوژی روز مورد بحث قرار گرفته است. سر فصل های این مجله : سردبیری تقویم جهانی غلات […]

آرشیو نشریه Texel Journal

دانلود مجله Texel Journal سال ۲۰۱۸
انجمن گوسفند Texel Sheep انگلیس که در سال ۱۹۷۴ شروع به فعالیت کرده است. امروزه با دارا بودن بیش از ۲۰۰۰ عضو به ثبت کامل اطلاعات شجره نامه ۵۰۰۰ بره، ۲۰۰۰۰ ماده و ۱۵۰۰ نر در سال می پردازد و به بزرگترین ثبت کننده اطلاعات نژاد تکسل گوسفندان در دنیا تبدیل شده است. این انجمن با ۱۹ کلوپ منطقه ای آن در حدود ۱۲۰۰۰ قوچ پرورش یافته شده را در سراسر انگلستان از طریق ۳۵ بازار فروش انجمن عرضه می کند.
دانلود مجله Texel Journal سال ۲۰۰۶
انجمن گوسفند Texel Sheep انگلیس که در سال ۱۹۷۴ شروع به فعالیت کرده است. امروزه با دارا بودن بیش از ۲۰۰۰ عضو به ثبت کامل اطلاعات شجره نامه ۵۰۰۰ بره، ۲۰۰۰۰ ماده و ۱۵۰۰ نر در سال می پردازد و به بزرگترین ثبت کننده اطلاعات نژاد تکسل گوسفندان در دنیا تبدیل شده است. این انجمن با ۱۹ کلوپ منطقه ای آن در حدود ۱۲۰۰۰ قوچ پرورش یافته شده را در سراسر انگلستان از طریق ۳۵ بازار فروش انجمن عرضه می کند.
دانلود مجله Texel Journal سال ۱۹۸۷
انجمن گوسفند Texel Sheep انگلیس که در سال ۱۹۷۴ شروع به فعالیت کرده است. امروزه با دارا بودن بیش از ۲۰۰۰ عضو به ثبت کامل اطلاعات شجره نامه ۵۰۰۰ بره، ۲۰۰۰۰ ماده و ۱۵۰۰ نر در سال می پردازد و به بزرگترین ثبت کننده اطلاعات نژاد تکسل گوسفندان در دنیا تبدیل شده است. این انجمن با ۱۹ کلوپ منطقه ای آن در حدود ۱۲۰۰۰ قوچ پرورش یافته شده را در سراسر انگلستان از طریق ۳۵ بازار فروش انجمن عرضه می کند.
دانلود مجله Texel Journal سال ۲۰۰۱
انجمن گوسفند Texel Sheep انگلیس که در سال ۱۹۷۴ شروع به فعالیت کرده است. امروزه با دارا بودن بیش از ۲۰۰۰ عضو به ثبت کامل اطلاعات شجره نامه ۵۰۰۰ بره، ۲۰۰۰۰ ماده و ۱۵۰۰ نر در سال می پردازد و به بزرگترین ثبت کننده اطلاعات نژاد تکسل گوسفندان در دنیا تبدیل شده است. این انجمن با ۱۹ کلوپ منطقه ای آن در حدود ۱۲۰۰۰ قوچ پرورش یافته شده را در سراسر انگلستان از طریق ۳۵ بازار فروش انجمن عرضه می کند.
دانلود مجله Texel Journal سال ۱۹۸۰
انجمن گوسفند Texel Sheep انگلیس که در سال ۱۹۷۴ شروع به فعالیت کرده است. امروزه با دارا بودن بیش از ۲۰۰۰ عضو به ثبت کامل اطلاعات شجره نامه ۵۰۰۰ بره، ۲۰۰۰۰ ماده و ۱۵۰۰ نر در سال می پردازد و به بزرگترین ثبت کننده اطلاعات نژاد تکسل گوسفندان در دنیا تبدیل شده است. این انجمن با ۱۹ کلوپ منطقه ای آن در حدود ۱۲۰۰۰ قوچ پرورش یافته شده را در سراسر انگلستان از طریق ۳۵ بازار فروش انجمن عرضه می کند.
دانلود مجله Texel Journal سال ۲۰۰۰
انجمن گوسفند Texel Sheep انگلیس که در سال ۱۹۷۴ شروع به فعالیت کرده است. امروزه با دارا بودن بیش از ۲۰۰۰ عضو به ثبت کامل اطلاعات شجره نامه ۵۰۰۰ بره، ۲۰۰۰۰ ماده و ۱۵۰۰ نر در سال می پردازد و به بزرگترین ثبت کننده اطلاعات نژاد تکسل گوسفندان در دنیا تبدیل شده است. این انجمن با ۱۹ کلوپ منطقه ای آن در حدود ۱۲۰۰۰ قوچ پرورش یافته شده را در سراسر انگلستان از طریق ۳۵ بازار فروش انجمن عرضه می کند.
دانلود مجله Texel Journal سال ۲۰۰۵
انجمن گوسفند Texel Sheep انگلیس که در سال ۱۹۷۴ شروع به فعالیت کرده است. امروزه با دارا بودن بیش از ۲۰۰۰ عضو به ثبت کامل اطلاعات شجره نامه ۵۰۰۰ بره، ۲۰۰۰۰ ماده و ۱۵۰۰ نر در سال می پردازد و به بزرگترین ثبت کننده اطلاعات نژاد تکسل گوسفندان در دنیا تبدیل شده است. این انجمن […]
دانلود مجله Texel Journal سال ۲۰۰۸
انجمن گوسفند Texel Sheep انگلیس که در سال ۱۹۷۴ شروع به فعالیت کرده است. امروزه با دارا بودن بیش از ۲۰۰۰ عضو به ثبت کامل اطلاعات شجره نامه ۵۰۰۰ بره، ۲۰۰۰۰ ماده و ۱۵۰۰ نر در سال می پردازد و به بزرگترین ثبت کننده اطلاعات نژاد تکسل گوسفندان در دنیا تبدیل شده است. این انجمن با ۱۹ کلوپ منطقه ای آن در حدود ۱۲۰۰۰ قوچ پرورش یافته شده را در سراسر انگلستان از طریق ۳۵ بازار فروش انجمن عرضه می کند.
دانلود مجله Texel Journal سال ۲۰۱۰
انجمن گوسفند Texel Sheep انگلیس که در سال ۱۹۷۴ شروع به فعالیت کرده است. امروزه با دارا بودن بیش از ۲۰۰۰ عضو به ثبت کامل اطلاعات شجره نامه ۵۰۰۰ بره، ۲۰۰۰۰ ماده و ۱۵۰۰ نر در سال می پردازد و به بزرگترین ثبت کننده اطلاعات نژاد تکسل گوسفندان در دنیا تبدیل شده است. این انجمن با ۱۹ کلوپ منطقه ای آن در حدود ۱۲۰۰۰ قوچ پرورش یافته شده را در سراسر انگلستان از طریق ۳۵ بازار فروش انجمن عرضه می کند.
دانلود مجله Texel Journal سال ۲۰۱۱
انجمن گوسفند Texel Sheep انگلیس که در سال ۱۹۷۴ شروع به فعالیت کرده است. امروزه با دارا بودن بیش از ۲۰۰۰ عضو به ثبت کامل اطلاعات شجره نامه ۵۰۰۰ بره، ۲۰۰۰۰ ماده و ۱۵۰۰ نر در سال می پردازد و به بزرگترین ثبت کننده اطلاعات نژاد تکسل گوسفندان در دنیا تبدیل شده است. این انجمن با ۱۹ کلوپ منطقه ای آن در حدود ۱۲۰۰۰ قوچ پرورش یافته شده را در سراسر انگلستان از طریق ۳۵ بازار فروش انجمن عرضه می کند.
دانلود مجله Texel Journal سال ۲۰۱۲
انجمن گوسفند Texel Sheep انگلیس که در سال ۱۹۷۴ شروع به فعالیت کرده است. امروزه با دارا بودن بیش از ۲۰۰۰ عضو به ثبت کامل اطلاعات شجره نامه ۵۰۰۰ بره، ۲۰۰۰۰ ماده و ۱۵۰۰ نر در سال می پردازد و به بزرگترین ثبت کننده اطلاعات نژاد تکسل گوسفندان در دنیا تبدیل شده است. این انجمن با ۱۹ کلوپ منطقه ای آن در حدود ۱۲۰۰۰ قوچ پرورش یافته شده را در سراسر انگلستان از طریق ۳۵ بازار فروش انجمن عرضه می کند.
دانلود مجله Texel Journal سال ۲۰۱۳
انجمن گوسفند Texel Sheep انگلیس که در سال ۱۹۷۴ شروع به فعالیت کرده است. امروزه با دارا بودن بیش از ۲۰۰۰ عضو به ثبت کامل اطلاعات شجره نامه ۵۰۰۰ بره، ۲۰۰۰۰ ماده و ۱۵۰۰ نر در سال می پردازد و به بزرگترین ثبت کننده اطلاعات نژاد تکسل گوسفندان در دنیا تبدیل شده است. این انجمن با ۱۹ کلوپ منطقه ای آن در حدود ۱۲۰۰۰ قوچ پرورش یافته شده را در سراسر انگلستان از طریق ۳۵ بازار فروش انجمن عرضه می کند.

آرشیو نشریه Livestock and Poultry

دانلود مجله Livestock and Poultry سال ۲۰۱۹
Livestock and Poultry Middle East and Asia دام و طیور خاورمیانه و آسیا برای خدمت به بخش های در حال رشد دام و طیور در منطقه آسیا و خاورمیانه با ارائه اطلاعات تخصصی در یک سال طراحی شده است. علاوه بر توزیع اضافی در نمایشگاه های مختلف دام، طیور، آبزی پروری و کشاورزی در سراسر […]
دانلود مجله Livestock and Poultry سال ۲۰۲۲
Livestock and Poultry Middle East and Asia دام و طیور خاورمیانه و آسیا برای خدمت به بخش های در حال رشد دام و طیور در منطقه آسیا و خاورمیانه با ارائه اطلاعات تخصصی در یک سال طراحی شده است. علاوه بر توزیع اضافی در نمایشگاه های مختلف دام، طیور، آبزی پروری و کشاورزی در سراسر […]

آرشیو نشریه EGG Industry

دانلود مجله EGG Industry سال ۲۰۱۷ ژانویه
آیا مزارع کوچکتر واقعا برای رفاه حیوانات بهتر است؟ در سفر اخیر به اروپا. این فرصت را داشتم. که از یک مزرعه بدون قفس. در هلند بازدید کنم. این مزرعه ۷۳۰۰۰ مرغ دارد. که مزرعه نسبتاً بزرگی برای هلند است. مزارع بدون قفس. در حال ساخت در ایالات متحده وجود دارد. که برای نگهداری ۳ […]
دانلود مجله EGG Industry سال ۲۰۱۷ فوریه
دقیقاً چند مرغ تخمگذار در آمریکا وجود دارد؟ وزارت کشاورزی ایالات متحده تخمین زده است که کل لایه تخم مرغ روی میز در ۱ دسامبر ۲۰۱۶ ۳۱۱.۶ میلیون مرغ باشد. نظرسنجی شرکت تخم مرغ برتر صنعت تخم مرغ با برآورد ۳۱۳.۲ میلیون مرغ در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶. هر دوی این تخمین ها بر اساس نظرسنجی‌هایی […]
دانلود مجله EGG Industry سال ۲۰۱۸ فوریه
آیا تبدیل مرغ بدون قفس. در ایالات متحده یک ماراتن. خواهد بود یا یک سرعت؟ تخمین USDA. که در ۸ ژانویه ۲۰۱۸ منتشر شد، از مرغ غیرارگانیک بدون قفس. در ایالات متحده ۳۵ میلیون مرغ است. تعداد مرغ‌های بدون قفس در ایالات متحده. بدون احتساب ارگانیک. از ۸.۵ میلیون در سال ۲۰۱۴ به ۳۵ میلیون […]
دانلود مجله EGG Industry سال ۲۰۲۱ ژانویه
بازار تخم مرغ کالیفرنیا. در سال ۲۰۲۲ چقدر آشفته خواهد بود؟ ۱۲ پیشنهاد ارائه شده. بیان می کند. که تمام تخم مرغ های فروخته شده. در کالیفرنیا از اول ژانویه ۲۰۲۲. باید از مرغ های بدون قفس باشد. طبق آمار. اداره سرشماری ایالات متحده. کالیفرنیا تقریباً ۳۹.۵ میلیون نفر جمعیت دارد. گزارش دسامبر ۲۰۲۰ USDA […]

آرشیو نشریه Feed Strategy

دانلود مجله Feed Strategy سال ۲۰۲۱
قیمت مواد خام، مواد افزودنی تولید خوراک ۲۰۲۱ را تحت فشار قرار می دهد. بر اساس نتایج نظرسنجی سالانه خوراک و تغذیه طیور در استراتژی خوراک، ۶۶ % از تولیدکنندگان طیور و خوراک می‌گویند که اختلالات زنجیره تأمین بزرگترین چالش را برای تجارت آنها در سال ۲۰۲۰ ایجاد کرده است. با گذشت چندین ماه از […]

آرشیو نشریه German Dairy Magazine

دانلود مجله German Dairy Magazine سال ۲۰۱۳ آگوست
در سال های اخیر، به ویژه فن آوری های مواد غذایی مایع؛ اهمیت فزاینده ای برای شیر و فرآورده های شیر، در drinktec، “نمایشگاه تجاری پیشرو در جهان” دارد. دلیل آن این است که “صنایع غذایی نوشیدنی و مایع” در بخش های مختلف بازار در حال یافتن این حوزه هستند. زمینه مشترک بیشتر نوشیدنی های مخلوط […]

آرشیو نشریه Hatchery Practice

دانلود نشریه Hatchery Practice سال ۲۰۱۶
افکار بارور (پرثمر) دانش قدرت است؟ نه. دانش به خودی خود چیزی نیست. اما استفاده از دانش مفید، اکنون قدرتمند است. راب لیانو دانش یکی از سنگ بنای کسب و کار شماست. ساخته شده بر پایه هوش دانستن همه چیز نیست، بلکه دانستن است. اطلاعات خوب را از کجا تهیه کنید. و سپس کیفیت آن […]

آرشیو نشریه Hatchery Tips

دانلود نشریه Hatchery Tips سال ۲۰۱۷
نکات جوجه کشی ۲۰۱۷  1 – آیا می دانستید که اگر جوجه ها به مدت طولانی در دمای بالا نگهداری شوند، می تواند بر رشد آنها تأثیر بگذارد؟  2 – امتیاز مکونیوم شما چقدر است؟  3 – اجازه دهید تخم مرغ شما را راهنمایی کند.  4 – آخرین بار چه زمانی چرخش تخم های خود […]
دانلود نشریه Hatchery Tips سال ۲۰۲۰
نکات جوجه کشی ۲۰۲۰  ۱ – آیا می دانستید که اگر جوجه ها به مدت طولانی در دمای بالا نگهداری شوند. می تواند بر رشد آنها تأثیر بگذارد؟ ۲ – امتیاز مکونیوم شما چقدر است؟ ۳ – اجازه دهید تخم مرغ شما را راهنمایی کند. ۴ – آخرین بار چه زمانی چرخش تخم های خود […]

آرشیو نشریه International Dairy

آرشیو نشریه International Dairy Topics

دانلود مجله International Dairy Topics سال ۲۰۲۱
آیا تا به حال به این فکر کرده اید که گوساله برای تجارت شما چه معنایی دارد؟ آیا این دارایی گرانبهایی است که باید از آن مراقبت کنید یا محصول جانبی ضروری تولید لبنیات مدرن؟ برخی به این سوال پاسخ می دهند که این به ارزش گوساله بستگی دارد. حقیقتی در این مورد وجود دارد، […]

آرشیو نشریه Poultry Digital

آرشیو نشریه Poultry International

دانلود مجله Poultry International سال ۲۰۱۸ ژانویه
نگاهی به سال ۲۰۱۸ و پس از آن کل تولید جوجه های گوشتی و تجارت بین المللی جوجه های گوشتی، محصولات هر دو در سال جاری بالاتر پیش بینی می شوند. در حالی که رشد تولید ممکن است کمتر از روند باشد، صنعت در محدوده مثبت باقی می ماند. دستیابی به نرخ‌های رشد بالا برای […]
دانلود مجله Poultry International سال ۲۰۱۸ ژوئن
نسخه ژوئن Poultry International نتایج نظرسنجی سالانه اختصاصی. تغذیه و خوراک را برای شما به ارمغان می آورد. قیمت و کیفیت غلات به عنوان چالش های. کلیدی توسط پاسخ دهندگان به سال آینده ذکر شد. اما وقتی از آنها پرسیده شد. که کدام روند بیشترین تأثیر را بر فرمولاسیون. خوراک و در نهایت افراد حرفه […]

آرشیو نشریه Poultry Press

دانلود مجله Poultry Press سال ۲۰۲۱ تابستان و پاییز
  poultry press یک نشریه خانوادگی و ماهانه در قالب روزنامه است. که در سراسر جهان پست می شود. پرس مرغداری راهنمای ضروری برای هر کسی است. که به پرورش طیور نشان می دهد یا علاقه مند است. در هر شماره مقالات متعددی برای پرورش بهتر پرورش، جوجه ریزی، پرورش و نمایش طیور طراحی شده است. […]

آرشیو نشریه Poultry USA

دانلود مجله Poultry USA سال ۲۰۱۸ می
همه می دانند که بوقلمون یک جایگزین خوشمزه و مغذی برای گوشت چرخ کرده است، درست است؟ پس چرا همبرگر بوقلمون در فهرست غذاهای فست فود بیشتر نیست؟  در نشست سالانه فدراسیون ملی بوقلمون در سن دیگو، از جروم لیمن، مدیر بنیاد مزرعه و سابقاً یکی از مدیران شرکت مک دونالد، پرسیده شد که چرا […]
دانلود مجله Poultry USA سال ۲۰۱۸ ژوئن
در شماره این ماه WATT Poultry USA، وضعیت هنر را بررسی می کنیم گوشت پرورشی و کسب و کارهایی که در حال توسعه یا سرمایه گذاری در این فناوری هستند. پس از صحبت با منابع آگاه و تحقیق در مورد موضوع، برای من واضح است که صنعت طیور نباید وحشت زده شود. اکنون محصولی وجود […]

آرشیو نشریه The Profit Picture

دانلود مجله The Profit Picture سال ۲۰۱۹ سپتامبر
فرصت هایی برای بدست آوردن سود در پاییز نگاهی عمیق به اقتصاد بازار گوساله های تغذیه کنید و برنامه هایی را که برای تولیدکنندگان گاوهای تجاری طراحی شده اند، بررسی کنید ارزش افزوده در بازار گاو امروزی نوشته ربکا متلر بر فراز حصار با پل و جنیفر جنسن، مزرعه جنسن، لویستاون، مونتانا جنسن ها واقعاً […]

آرشیو نشریه WAATPoultry international

دانلود مجله WAATPoultry International سال ۲۰۲۱ ژوئن
پوشش ما با خوراک و تغذیه انحصاری طیور ما پیشتاز است. نظر سنجی؛ نتایج پرسشنامه سالانه ما نشان می دهد. که خوش بینی در صنعت وجود دارد، اما تا حدی احتیاط نیز وجود دارد. COVID-19 همچنان یک نگرانی است. و به آن اضافه شده است. با نوسانات قیمت غلات تولید بدون آنتی‌بیوتیک. و افزودنی‌های جایگزین نیز […]