نیکو ناب افزون – پودر چربی خالص نیکو رشد پایا

پروفایل اسید چرب:

اسید پالمیتیک: ۳۸-۴۰ درصد / اسید استئاریک: ۳۸-۴۰ درصد / اسید اولئیک: ۱۰-۱۸ درصد

فواید استفاده در جیره:

 1. بیشترین افزایش تولید روزانه و درصد چربی شیر در دام های شیری
 2. افزایش درصد آبستنی و مدت شیردهی در دام های شیری
 3. افزایش غلظت انرژی جیره
 4. جلوگیری از کاهش وزن دام
 5. کاهش استرس گرمایی
 6. کاهش خطر ابتلا به کتوز و کبد چرب
 7. افزایش عمر اقتصادی دام
کیسه پودر چربی خالص

نیکو ناب – پودر چربی خالص نیکو رشد پایا

پروفایل اسید چرب:

اسید پالمیتیک: ۳۰-۳۵ درصد / اسید استئاریک: ۳۸-۴۰ درصد / اسید اولئیک: ۱۰-۱۸ درصد

فواید استفاده در جیره:

 1. افزایش غلظت انرژی جیره
 2. جلوگیری از کاهش وزن دام
 3. افزایش تولید روزانه و درصد چربی شیر در دام های شیری
 4. افزایش درصد آبستنی و مدت شیردهی در دام های شیری
 5. کاهش استرس گرمایی
 6. کاهش خطر ابتلا به کتوز و کبد چرب
 7. افزایش عمر اقتصادی دام
کیسه پودر چربی خالص

نیکو دام – پودر چربی کلسیمی نیکو رشد پایا

پروفایل اسید چرب:

اسید پالمیتیک: ۱۸-۲۰ درصد / اسید استئاریک: ۵-۱۰ درصد / اسید اولئیک: ۲۵-۳۰ درصد / اسید لینولئیک: ۴۰-۴۵ درصد / اسید لینولنیک: ۲-۵ درصد

فواید استفاده در جیره:

 1. سرشار از اسیدهای چرب ضروری
 2. قابلیت هضم بالا
 3. افزایش انرژی برای تولید روزانه شیر در دام های شیری
 4. بهبود باروری
 5. بهبود وضعیت بدن و سلامت عمومی دام
 6. کاهش استرس گرمایی
پودر چربی کلسیمی دامی نیکو رشد پایا

نیکو ماک – پودر چربی طیوری نیکو رشد پایا

پروفایل اسید چرب:

اسید پالمیتیک: ۱۲-۱۶ درصد / اسید استئاریک: ۵-۶ درصد / اسید اولئیک: ۲۵-۳۰ درصد / اسید لینولئیک: ۴۰-۴۵ درصد / اسید لینولنیک: ۲-۶ درصد

فواید استفاده در جیره:

 1. سرشار از اسیدهای چرب ضروری
 2. افزایش خوش خوراکی
 3. بهبود ضریب تبدیل غذایی
 4. عدم احتمال اکسیداسیون
 5. صرفه اقتصادی نسبت به روغن
 6. کاهش استرس گرمایی
پودر چربی طیوری نیکو رشد پایا