اگر مانند اکثر جامعه کشاورز زندگی می کنید. کار می کنید و با دام نفس می کشید. دیدن یک حیوان در مضیقه می تواند. برای همه ناراحت کننده باشد. بنابراین در شرایطی که در حال افزایش است. استرس گرمایی در گاوهای شما یک نگرانی. بسیار واقعی و فزاینده برای دامداران. بریتانیایی و ایرلندی است. بنابراین.... استرس گرمایی چیست و چرا چنین مشکلی ایجاد می شود؟ اگر در انگلستان یا ایرلند کشاورزی می کنید. متوجه خواهید...