چربی هایی که باعث افزایش بهره وری گاوهای شیری می شوند

با چربی هایی که می توانند. بهره وری گاوهای شیری را. تغییر دهند آشنا شوید. بهترین چربی ها یا بهتر بگوییم اسیدهای چرب برای گله شما کدامند؟ اسیدهای چرب مختلفی در طبیعت وجود دارد. و تأثیر آنها بر تغذیه با لبنیات می تواند. باعث ایجاد تغییراتی شود. بیایید به اسیدهای چرب. که گاوهای شیری بیشترین مصرف را دارند. و می توانند بیشترین تأثیر را. بر بهره وری گله شیری شما داشته باشند. توجه کنیم.   اسید پا...