چربی هایی که باعث افزایش بهره وری گاوهای شیری می شوند

با چربی هایی که می توانند بهره وری گاوهای شیری را تغییر دهند آشنا شوید: بهترین چربی ها یا بهتر بگوییم اسیدهای چرب برای گله شما کدامند؟ اسیدهای چرب مختلفی در طبیعت وجود دارد و تأثیر آنها بر تغذیه با لبنیات می تواند باعث ایجاد تغییراتی شود. بیایید به اسیدهای چرب که گاوهای شیری بیشترین مصرف را دارند و می توانند بیشترین تأثیر را بر بهره وری گله شیری شما داشته باشند توجه کنیم: اسید پالمیتیک (C...