عنوان مقاله: بررسی تأثیر ایمنی حاصل از آغوز بر عملکرد بره‌های لری بختیاری

نویسندگان: محمود وطن خواه

آدرس: دانشگاه شهرکرد

عنوان نشریه: مجله پژوهش در نشخوارکنندگان

اطلاعات شماره: دوره ۱، شماره ۱ – شماره پیاپی ۱، بهار ۱۳۹۲، صفحه ۳۱-۴۰

چکیده: در این پژوهش به منظور تعیین تاثیر ایمنی حاصل از آغوز بر زنده مانی و عملکرد صفات رشد بره‌ها، تعداد ۷۱ رأس میش آبستن از گله ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند لری بختیاری واقع در شهرکرد به تعداد ۳۶۰ راس به طور تصادفی انتخاب شد. نمونه گیری از خون میش‌ها دو هفته قبل از زایش، از خون بره ها ۳۶ ساعت بعد از تولد و از آغوز میش ها ۱ تا ۸ ساعت بعد از زایمان بعمل آمد. پس از استخراج سرم میش‌ها و بره‌ها ، بر اساس آزمایش ایمونودیفوزیون شعاعی میزان ایمونوگلوبولین G در سرم میش‌ها، بره‌ها و آغوز میش‌ها و بر اساس آزمایش بیوره غلظت پروتئین کل در آغوز میش‌ها، سرم میش‌ها و بره‌ها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که میانگین غلظت ایمونوگلوبولین G در سرم میش، آغوز میش و سرم بره‌ به ترتیب ۳۳/۲۱، ۴۸/۴۸ و ۸۶/۷ میلی گرم بر میلی لیتر و پروتئین کل به ترتیب ۹۸/۷۱ ، ۴۸/۱۱۴ و ۷۷/۶۵ گرم بر لیتر بود. مرگ و میر بره ها با تمام صفات مربوط به ایمنی رابطه معنی‌داری (۰۵/۰ p). بنابراین، با بهبود سطح ایمنی میش ها قبل از زایش، می توان سطح ایمنی در بره ها را بهبود بخشید و میزان تلفات را کاهش داد.

کلید واژه: سطح ایمنی، آغوز، مرگ و میر، صفات رشد، بره های لری بختیاری

دانلود متن کامل مقاله