عنوان مقاله: تعيين ميزان آلودگي قارچي خوراک طيور و اجزاء آن در مرغداري هاي گوشتي تربت حيدريه، استان خراسان رضوي، ايران

نویسندگان: صالحان زهرا, عيدي سمانه*, محسن زاده محمد, عزيززاده محمد

آدرس: * گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

عنوان نشریه: مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران)

اطلاعات شماره: 1396 , دوره  72, شماره  ; از صفحه 447تا صفحه 456.

چکیده: خوراک آلوده طيور مي تواند منجر به از دست رفتن مواد مغذي و اثرات مضر بروي توليدات طيور و سلامت عمومي گردد. هدف: اين تحقيق آلودگي قارچي موجود در خوراک طيور و اجزاي آن را در مرغداري هاي گوشتي شهرستان تربت حيدريه مورد بررسي قرار داد. روش کار: از سه نوع خوراک مختلف، تعداد 240 نمونه جمع آوري شد. بعد از آماده سازي نمونه ها رقت هاي متوالي تهيه گرديد و مقدار 1/0 ميلي ليتر از هر رقت در محيط کشت سيب زميني دکستروز آگار حاوي کلرامفنيکل کشت داده شد و در دماي 27 درجه سانتيگراد به مدت يک هفته انکوبه شدند. پرگنه هاي هاي قارچي موجود در هر محيط کشت شمارش گرديدند. تشخيص قارچ ها بر مبناي خصوصيات مورفولوژيک ماکروسکوپي و ميکروسکوپي انجام گرفت. آناليز آماري داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام شد. نتايج: از 240 نمونه جمع آوري شده 205 نمونه (14/85%) آلوده به قارچ بودند که بيشترين ميزان آلودگي قارچي در نمونه هاي ذرت (5/32%) و پس از آن در سويا (16/29%) و خوراک کامل(75/23%) مشاهده گرديد. فوزاريوم (3/41%)، پني سيليوم (9/37%)، کلادوسپوريوم (3/21%)، پسيلومايسس (1/17%)، آسپرژيلوس فوميگاتوس (3/13%)، آسپرژيلوس نيجر (9/12%) و مخمرها (9/12%) به ترتيب فراوان ترين قارچ هاي جدا شده از نمونه ها بودند. فراواني قارچ هاي با توان بالقوه توکسين زايي نسبت به قارچ هاي غير توکسين زا اختلاف معني داري داشت( P<0/001). ميانگين شمارش کلي قارچ ها 105 × 9/2 واحد تشکيل دهنده کلوني/گرم بود. نتيجه گيري نهايي: يافته هاي اين پژوهش، شيوع بالاي آلودگي قارچي و همينطور فراواني زياد قارچ هاي توکسين زا را در خوراک طيور نشان داد. بنابراين مواد خام خوراک عامل مهمي براي ورود آلودگي قارچي بوده و رشد قارچ ها باعث کاهش ارزش غذايي خوراک مصرفي مي شوند لذا برنامه ربزي جهت کنترل و حذف آنها از جيره توصيه مي گردد.

کلید واژه: آلودگی قارچی، خوراک طیور، پنی سیلیوم، فوزاریوم، آسپرژیلوس

دانلود متن کامل مقاله