عنوان مقاله: تأثیر منبع چربی و نوع افزودنی بر عملکرد، صفات تولیدی و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی

نویسندگان: داریوش خادمی شورمستی 1، فرید شریعتمداری   2، محمد امیر کریمی ترشیزی 3، هوشنگ لطف اللهیان  4

آدرس: 1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه پرورش و مدیریت طیور، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، 2 استاد گروه پرورش و مدیریت طیور، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، 3 استادیار، گروه پرورش و مدیریت طیور، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، 4 استادیار پژوهشی، بخش تغذیه و فیزیولوژی، مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، ایران

عنوان نشریه: مجله تولیدات دامی (دانشگاه نهران)

اطلاعات شماره: دوره 17، شماره 2 – شماره پیاپی 2، پاییز 1394، صفحه 211-221

چکیده: تأثیر منبع چربی و نوع افزودنی ‌بر عملکرد و شاخص‌های ریخت‏شناسی رودۀ جوجه‌های گوشتی آمیختۀ تجاری آرین در آزمایش فاکتوریال 3×2 با دو منبع چربی (کلزا و تخم‏کدو) و سه نوع افزودنی (بدون افزودنی، 1/0 گرم در کیلوگرم باکتوسل، و 15/0 گرم در کیلوگرم ویرجینامایسین) در قالب طرح کاملاً تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار به‌مدت 42 روز بررسی شد. اثر منبع چربی، افزودنی‌ها و نیز تأثیرات متقابل منبع چربی×افزودنی بر عملکرد معنی‏دار نبود. پروبیوتیک موجب کاهش عمق کریپت و افزایش نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در ژوژنوم و ایلئوم شد (01/0P<). استفادۀ توأم روغن تخم‏کدو و پروبیوتیک موجب افزایش ارتفاع پرز و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در ژوژنوم و ایلئوم شد (05/0P<). عمق کریپت، ضخامت، و مساحت پرز در دئودنوم جوجه‏ های تغذیه‌شده با روغن تخم‏کدو بیشتر بود (05/0P<). بنابراین، می‌توان از پروبیوتیک باکتوسل در جیره‌های حاوی چربی‌های دستۀ لینولئیک‌ـ‌الئیک (روغن تخم‏کدو) و لینولنیک (روغن کلزا) بدون تأثیر منفی بر عملکرد و صفات تولیدی استفاده کرد.

کلید واژه: آنتی‏ بیوتیک، پروبیوتیک، جوجه گوشتی، چربی گیاهی، ریخت‏شناسی روده

دانلود متن کامل مقاله