آیا به اندازه کافی چربی تغذیه می کنید؟

چربی: "همه ما به مقداری از چربی نیاز داریم همینطور گاوهای شیری ما". می دانیم که دامداران ممکن است بخاطر مشکلات مالی برای اداره دامداریشان از تغذیه دامهایشان کم کنند. چون بسیاری از آنها احساس می‌کنند؛ در کوتاه ‌مدت نتیجه مطلوب را دریافت نکرده اند. که معادل حداقل دستاوردهای بلند مدت باشد. اما... واقعیت این است. که کاهش مصرف چربی‌های خوراک می‌تواند. یک "اقتصاد کاذب" باشد. با باروری - بهره‌وری و ...