گاوهای شیری شاد بازدهی بیشتر

شما ممکن است نشنیده باشید که گاوی شاد و بشاش باشد. اما مطمئن باشید گاوهای شما احساساتی دارند. و این احساسات می تواند تاثیر زیادی بر تولید شیر داشته باشد. مطالعات متعدد نشان می دهد که گاوهای شاد شیر بیشتری تولید می کنند. گاوهایی که استرس کمتری دارند، کورتیزول کمتری تولید می کنند، هورمون استرس که از تولید شیر جلوگیری می کند. برای شادتر کردن گله و بهبود تولید شیر چه کاری می توانید انجام دهید؟ چه کار...