عنوان مقاله: متاآنالیز اثر روغن های گیاهی غنی از ۱۸:۲n-6 روی ترکیب اسیدهای چرب شیر در گاوهای شیرده

نویسندگان: وزیری گهر مینا, دهقان بنادکی مهدی*, رضایزدی کامران, نجاتی جوارمی اردشیر

آدرس: * گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

عنوان نشریه: مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران)

اطلاعات شماره: ۱۳۸۵ , دوره  ۶۱, شماره  ۱; از صفحه ۷۱تا صفحه ۷۶.

چکیده: زمینه مطالعاتی: وارد کردن چربی های گیاهی غنی از اسیدهای چرب غیراشباع در جیره گاوهای شیرده می تواند به عنوان استارتژی تغذیه ای برای تغییر ترکیب اسیدهای چرب شیر در جهت حفظ سلامتی انسان برای بلند مدت استفاده شود. هدف: در این مطالعه اثرات روغن های گیاهی غنی از ۱۸:۲n-6 روی ترکیب اسیدهای چرب شیر در گاوهای شیرده با استفاده از روش های متاآنالیز و متارگرسیون بررسی شد. روش کار: از بیست آزمایش شامل ۲۷ مقایسه ی آماری بین گروه های آزمایشی و شاهد که واجد شرایط لازم برای انجام متاآنالیز بودند استفاده شد. دو سطح مکمل روغن در جیره مورد ارزیابی قرار گرفت (£ یا > از ۳۰ گرم در کیلوگرم ماده خشک جیره). نتایج: هر دو سطح مکمل روغن، غلظت اسیدهای چرب ۶:۰ تا ۱۶:۰ را در شیر کاهش دادند، ولی غلظت ۱۸:۰، cis-18:1 (از کربن ۹ تا ۱۲ و ۱۵)،  trans-18:1(از کربن ۶ تا ۱۴)، ۱۸:۲n-6،  cis-9, trans-11 CLAو trans-10, cis-12 CLA در چربی شیر افزایش یافت. مکمل روغن در جیره تقریبا تا ۲۰ گرم در کیلوگرم ماده خشک، اثری روی غلظت اسیدهای چرب ۴:۰ و ۱۸:۳n-3 در چربی شیر نداشت. نتایج متارگرسیون نشان داد که غلظت ۱۸:۲n-6 در جیره بیش از ۵۵ درصد تغییرات نتایج اسیدهای چرب ۸:۰ تا ۱۵:۰ را توضیح داد. تفاوت غلظت کل اسیدهای چرب خوراک، سطح غلات جیره ی پایه و تعداد زایش، منابع ناهمگنی در نتایج cis-9 18:1 شیر بودند. غلظت trans-11 18:1 در شیر با افزایش غلظت ۱۸:۲n-6 جیره و سطح علوفه جیره پایه افزایش یافت. با مکمل کردن روغن گلرنگ < آفتابگردان < ذرت < سویا < پنبه دانه مقادیر بالاتری از تفاوت میانگین استاندارد شده ی متغیرهای ۱۸:۲n-6،  trans-10, cis-12 CLAو ۱۸:۰ نشان داده شد. نتیجه گیری نهایی: مکمل روغن گیاهی غنی از ۱۸:۲n-6 غلظت اسیدهای چرب اشباع را کاهش داد و اسیدهای چرب trans، غیراشباع با یک باند دوگانه و چند باند دوگانه را افزایش داد.

کلید واژه: اسیدهای چرب،  امگا-۳، EPA، DHA، روغن ماهی، شیر گاو

دانلود متن کامل مقاله