۷ راه برای موفقیت در تغذیه زمستانی

فقط کشاورزان هستند. که در تابستان و زمستان به زمستان فکر می کنند. اما این بدان دلیل است که آینده نگری رمز موفقیت است. کاملاً طبیعی است که از آفتاب لذت ببرید و فکر کنید زمستان امسال چه چیزی در آخورهای خود قرار می دهم؟ با این اوصاف. بیایید واقعا حوزه تغذیه زمستانی موفقیت آمیز را بررسی کنیم. تجزیه و تحلیل سیلو اگر می خواهید برای موفقیت تغذیه کنید. به سیلاژ با کیفیت نیاز دارید. اولویت اول شما باید ب...

عنوان مقاله: مقایسه اثر تغذیه منابع اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع در دوره نزدیک به زایمان بر روی فراسنجه های خونی گاوهای شیری هلشتاین

نویسندگان: هاشمی صادق*, گنج خانلو مهدی, دهقان بنادکی مهدی, زالی ابوالفضل, ایمانی حسین

آدرس: ۱ ) گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج-ایران، ۲ )گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه زنجان، زنجان-ایران، ۳ )دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران-ایران

عنوان نشریه: مجله تحقیقات دامپزشکی

اطلاعات شماره: ، ۱۳۹۴ ،دوره ۷۰ ،شماره ۲ ،۱۷۹-۱

چکیده: اســتفاده از منابع مختلف چربی و اثر اســیدهای چرب بر روی عملکرد تخمدان از موضوعاتی روز مراکز علمی و تحقیقاتیمی باشد. هدف: هدف از انجام این آزمایش بررسی تأثیر تغذیه منابع مختلف چربی )از لحاظ پروفایل اسید چرب( در دوره آماده به زایش بر سنجش جمعیت و اندازه فولیکولهای تخمدان و فراسنجههای خونی مرتبط با وضعیت انرژی بدن در پس از زایش در گاوهای هلشتاین بود. روش کار: بدین منظور ۱۵ رأس گاو شــیری هلشــتاین انتطار به زایش )حدود ۳۰ روز به زایش( انتخاب و به صورت تصادفی در هریک از ۳ تیمارآزمایشی توزیع گشــتند که شــامل ۱ )کنترل ) منبع کربو هیدراتی(، ۲ )مکمل پودر چربی )محتوی اسیدهای چرب اشباع( و ۳ )سویای حرارت داده شده
)محتوی اسیدهای چرب غیر اشباع( بودند. برای بررسی وضعیت متابولیکی گاوها در دوره گذار، نمونه خون از همه گاوها در روزهای ۲۱ ،-۱۴ ،- ۷ ،-۱ ،۷ ،۱۴ ،۲۱ مربوط به زایش گرفته شد همچنین ماده خشک مصرفی و نمره بدنی دامها نیز اندازهگیری گردید و برای بررسی عملکرد تخمدانی، گاوها در ۲ دوره ۱۰ روزه بعد از زایش مورد اولتراسونوگرافی تخمدان قرار گرفتند. نتایج: تفاوت معنیداری در غلظت گلوکز و کلسترول در بین تیمارها مشاهده گردید. همچنین در دوره اول اولتراسونوگرافی تعداد کالسهای فولیکولی بزرگ از لحاظ عددی در گاوهای تغذیه شده با
مکملهای چربی نسبت به گروه کنترل بیشتر بود. در دوره دوم نیز تفاوت معنیداری بین ۳ گروه تیماری مشاهده نشد. نتیجهگیرینهایی: با توجه به نتایج این آزمایش به نظر می ً رسد اسیدهای چرب غیر اشباع برای بهبود دادن وضعیت انرژی و نهایتا عملکرد تخمدان مزیت بیشتری نسبت به اسیدهای چرب اشباع دارند.

کلید واژه: دوره آماده به زایش، اسیدهای چرب، عملکرد تخمدانی، دانه سویای حرارت داده شده

دانلود متن کامل مقاله

عنوان مقاله: اثر نمک های کلسیمی اسیدهای چرب بر صفات تولیدی مرغان تخمگذار

نویسندگان: علیرضا طالبیان مسعودی؛ محمود شیوازاد؛ علی نیکخواه؛ هوشنگ لطف الهیان

عنوان نشریه: مجله علوم کشاورزی ایران

اطلاعات شماره: مقاله ۱۹، دوره ۳۱، شماره ۱ – شماره پیاپی ۱۴۱۷، بهار ۱۳۷۹

چکیده: این آزمایش به منظور بررسی اثر نمک های کلسیمی اسید چرب بر صفات تولیدی مرغهای تخمگذار اجرا گردید. در این آزمایش ابتدا نمک کلسیمی اسید چرب ساخته شد و سپس انرژی متابولیسمی تصحیح شده برای ازت اسید چرب و نمک کلسیمی آن به روش بیولوژیکی و با استفاده از روش تجزیه ضریب تابعیت تعیین گردید. انرژی متابولیسمی تصحیح شده برای ازت اسید چرب و نمک کلسیمی آن به ترتیب ۶۵۸۸ (کیلوکالری بر کیلوگرم) و ۵۷۶۰ (کیلوکالری بر کیلوگرم) برآورد گردید. سپس به منظور بررسی اثر اسید چرب و نمک های کلسیمی آن بر صفات مرغ تخمگذار از نژاد لگهورن سفید؛ آمیخته تجاری “های-لاین” در سن ۵۲ هفتگی با تولید تخم مرغ و وزن بدن یکسان انجام شد و دوره آزمایش ۱۲ هفته بود. جیره های آزمایشی عبارت بودند از : ۱) جیره شاهد ۲) جیره حاوی ۵/۱ درصد اسید چرب ۳) جیره حاوی ۳ درصد نمک کلسیمی ۴) جیره حاوی ۵/۴ درصد اسید چرب ۵) جیره حاوی ۵/۱ درصد نمک کلسیمی ۶) جیره حاوی ۳ درصد نمک کلسیمی ۷) جیره حوی ۵/۴ درصد نمک کلسیمی.
بین جیره های آزمایشی اختلاف معنی داری (P<0/05) در وزن تخم مرغ؛ کیفیت داخلی تخم مرغ؛ وزن و درصد پوسته مشاهده نگردید. اما بین جیره های آزمایشی از نظر درصد تخمگذاری؛ تولید هر روزانه تخم مرغ؛ مصرف خوراک؛ ضریب تبدیل غذایی و هزینه خوراک به ازای تولید هر کیلوگرم تخم مرغ تفاوت معنی داری وجود داشت (P<0/05) بیشترین درصد تخمگذاری؛ تولید روزانه تخم مرغ (گرم روز مرغ) و مطلوبترین ضریب تبدیل و هزینه خوراک برای تولید هر کیلوگرم تخم مرغ مربوط به جیره حاوی ۵/۴ درصد نمک اسیدچرب و نامطلوبترین مقادیر این چهار متغیر مربوط به جیره حاوی ۵/۴ درصد نمک اسید چرب بود. بیشترین میزان مصرف خوراک ها متعلق به جیره شاهد و کمترین آن مربوط به جیره حاوی ۳ درصد نمک اسید چرب بود. بود. نتایج نشان داد که استفاده از اسیدهای چرب تا میزان ۵/۴ درصد در جیره و همچنین نمک های کلسیمی اسید چرب تا سطح ۳ درصد جیره می تواند عملکرد مرغهای تخمگذار را بهبود بخشد و هزین هخوراک به ازای تولید هر کیلوگرم تخم مرغ را کاهش دهد. همچنین سطح ۳ درصد نمک کلسیمی در جیره می تواند به خوبی جایگزین سطوح تا ۵/۴ درصد اسید چرب گردد ولی سطح ۵/۴ درصد نمک کلسیمی باعث عملکرد بهتر مرغ تخمگذار در مقایسه با جیره شاهد نگردید.

کلید واژه: اسیدهای چرب؛ تغذیه؛ چربیها؛ صابون های کلسیمی؛ طیور؛ مرغهای تخم گذار؛ نمک های کلسیمی

دانلود متن کامل مقاله