عنوان مقاله: تاثير تغذيه اي منبع اسيدهاي چرب امگا3- بر ديناميک تخمدان و انسولين در گاوهاي شيري هلشتاين

نویسندگان: كاس آقايي صابر, توحيدي آرمين*, گنج خانلو مهدي, كهرام حميد, جواهري بارفروشي هدي

آدرس: 1 ،2 و 3 .دانش آموختۀ کارشناسی ارشد، دانشیار و استادیار، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران، کرج، 4 .استادیار بخش تحقیقات مدیریت پرورش دام و طیور مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور

عنوان نشریه: علوم دامي ايران ( علوم كشاورزي ايران)

اطلاعات شماره: بهار 1394 , دوره  46 , شماره  1 ; از صفحه 39تا صفحه 46.

چکیده: هدف از این پژوهش مطالعۀ دینامیک تخمدان و انسولین در گاوهای شیری تغذیه شده با منبع اسید چرب امگا3 بود. 11 رأس گاو شیری چند شکمزا از نژاد هلشتاین انتخاب شدند و پس از دورۀ عادتدهی، جیرههای حاوی روغن پالم )شاهد( و روغن ماهی )تیمار( را از روز 41 -تا 01 پس از زایش دریافت کردند. تست تحمل گلوکز در روزهای 14 و 42 پس از زایش به منظور بررسی دینامیک انسولین انجام گرفت. فحلی گاوها نیز با استفاده از دو تزریق پروستاگالندین در روزهای 21 و 34 بعد از زایش، همزمان گردید و متعاقباً دینامیک تخمدان ارزیابی شد. نمونههای خون در روزهای 33 ،-21 ،-صفر، 21 ،42 و 03 روز بعد از زایش جمعآوری شد. روغن ماهی بر غلظت پالسمایی گلوکز، نیتروژن اورهای، کلسترول، تریگلیسرید و HDL تأثیر معناداری نداشت، اما غلظت LDL را به طور معناداری )13/1<P )کاهش داد. نتایج حاصل از تست تحمل گلوکز از بهبود حساسیت به انسولین در تیمار مصرفکنندۀ اسیدهای چرب امگا-3 حکایت داشت. از نظر تعداد فولیکول کوچک، متوسط و بزرگ تفاوت معناداری بین گروههای آزمایشی مشاهده نشد. بنابراین، تغذیۀ اسید چرب مگا-3 در گاوهای شیری هلشتاین میتواند سبب بهبود مقاومت به انسولین شود.

کلید واژه: اسید چرب امگا3 ،انسولین، فولیکول، گاو شیری

دانلود متن کامل مقاله