سیلو و تأثیر آن بر تولید شیر

اگر می خواهید. یک عمل متعادل کننده ظریف داشته باشید. نمونه های ظریف کمی از لبنیات وجود دارد. بله.  رابطه مهمی بین هزینه های عملیاتی و سود وجود دارد. با این حال. ارتباط حساسی بین ورود ( آنچه میخورند و چیزی که به عنوان شیر از پستان خارج می شود) و خروج از دهان وجود دارد.   تغییرات ظریف رژیم غذایی می تواند. تأثیر عمده ای بر بهره وری شیر و محتوای چربی شیر داشته باشد. این امر به ویژه ...