تغذیه پودر چربی

چربی های خوراک بخشی اساسی در تغذیه حیوانات است. با مکمل های پودر چربی نیکو رشد پایا عملکرد دامهای خود را بهبود ببخشید. پرورش لبنیات به شدت رقابتی است. در کیمیا رشد صنعت البرز ما درک می کنیم. که برای بهینه سازی بهره وری در گله خود باید تمام تلاش خود را انجام دهید. مکمل های پودر چربی نیکو رشد پایا در خوراک دام شامل تمام چربی های اصلی خوراکی ضروری برای تغذیه دام است. و ثابت شده است. که با...