نحوه بهره وری گاوهای شیری در هنگام چرا.

علف به تنهایی. پاسخگوی نیازهای غذایی گاوهای شیری نخواهد بود. دامداران. علوفه ارزان. و فراوانی برای گله های خود فراهم می کنند. با این حال. علف به تنهایی نمی تواند. مواد مغذی مورد نیاز گاوهای شیری را نه تنها از نظر بهره وری. بلکه از نظر باروری تأمین کند. این امر می تواند. منجر به تعادل انرژی منفی. از دست دادن وضعیت بدن. و کاهش تولید شیر شود. تحقیقات اخیر در مورد استفاده از کنسانتره  و مکمل ...