عنوان مقاله: مقایسه کارایی و شاخص بهره‌وری در مزارع صنعتی پرورش گاو شیری: مطالعه موردی شهرستان اصفهان

نویسندگان: احمدرضا یزدانی ۱ ، محمدرضا حقیقت نژاد ۲ ، حامد رفیعی ۲

آدرس: ۱ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ۲ گرگان

عنوان نشریه: مجله پژوهش در نشخوارکنندگان (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)

اطلاعات شماره: دوره ۱، شماره ۴ – شماره پیاپی ۴، زمستان ۱۳۹۲، صفحه ۱۷۷-۱۹۴

چکیده: در این تحقیق تلاش شد تا میزان کارایی فنی و اقتصادی واحدهای تولیدی گاو شیری در شهرستان گرگان مورد ارزیابی قرار گیرد. به همین منظور و با استفاده از داده‌های جمع آوری شده از ۳۳ پرسشنامه به طور همزمان از دو رویکرد پارامتری وناپارامتری استفاده شد. نتایج بررسی کلی ویژگی‌های این واحدها نشان داد که واحدهای تولیدی مورد مطالعه از لحاظ مساحت کل و اندازه گله بیشترین تنوع یا عدم همگنی و از لحاظ سن مالک و تولید شیر بیشترین شباهت یا همگنی را دارا بودند. در بخش محاسبه کارایی فنی و اقتصادی، نتایج رویکرد پارامتری بر اساس برآورد تابع تولید کاب-داگلاس نشان داد که میانگین کارایی فنی و اقتصادی واحدهای تولیدی مذکور به ترتیب حدود ۷۵ و ۷۲ درصد می‌باشد. نتایج نشان داد که در صورت بهبود مدیریت فنی و اقتصادی، کارایی‌های فنی و اقتصادی به ترتیب حدود ۲۲ و ۲۴ درصد قابل افزایش است. همچنین، بر اساس نتایج کارایی فنی و اقتصادی در رویکرد ناپارامتری، میانگین کارایی فنی و اقتصادی واحدهای تولیدی مذکور به ترتیب حدود ۷۶ و ۵۵ درصد بوده است. طبق این نتایج، بهبود مدیریت فنی و اقتصادی می‌تواند کارایی‌های فنی و اقتصادی آنها را به ترتیب حدود ۲۴ و ۴۵ درصد افزایش دهد.

کلید واژه: گاوداری شیری، کارایی، بهره‏ وری

دانلود متن کامل مقاله