در دهه های اخیر. صنعت لبنیات به طور مرتب به دلیل اثرات. زیست محیطی آن مورد سرزنش قرار گرفته است. هنگامی که حقایق در چارچوب در نظر گرفته می‌شوند. و رویکرد پیشروی بسیاری از کشاورزان و تولیدکنندگان لبنیات مدرن در نظر گرفته می‌شود. چشم‌انداز چندان تیره و تار نیست. 5 حقیقت در مورد انتشار مواد لبنی: کمتر از 3 % ضایعات بریتانیا از دامداری ها به دست می آید. مقایسه این بخش با سایر بخش ها. مانند...