عنوان مقاله: اثر استفاده از مکمل نمک‌های‌کلسیمی اسیدهای‌چرب اشباع و غیراشباع بر عملکرد گاوهای دوره انتقال

نویسندگان: امیرحسین رضاخانی 1، یونس علی علی جو 2، کامران رضایزدی 3

آدرس: 1 دانش آموخته دکتری، گروه علوم دامیف دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه ، ایران، 2 استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران، 3 دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

عنوان نشریه: توليدات دامي (مجله كشاورزي پرديس ابوريحان)

اطلاعات شماره: دوره 22، شماره 1، بهار 1399، صفحه 55-65

چکیده: هدف این تحقیق مقایسه اثر نمک‌های ‌کلسیمی حاوی اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع بر عملکرد گاوهای ‌شیری در دورۀ انتقال بود. در این تحقیق در قالب یک طرح کاملا تصادفی، از 32 رأس گاو هلشتاین شکم دوم به بعد با میانگین وزن 39/94± 723 در دوره زمانی سه هفته پیش از زایش تا سه هفته پس از زایش استفاده شد. جیره‌های آزمایشی شامل؛ 1) جیره شاهد؛ بدون مکمل چربی، 2) جیره دارای مکمل چربی غیراشباع، 3) جیره حاوی مکمل چربی اشباع و 4) جیره حاوی مخلوط مساوی از هر دو مکمل بودند. مکمل‌های چربی به شکل نمک های کلسیمی، در جیره‌های پیش از زایش 1/5 درصد و در جیره‌های پس از زایش سه درصد در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که میزان ماده خشک مصرفی پیش از زایش، وزن و امتیاز وضعیت بدنی پیش و پس از زایش تحت تاثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفتند، در حالی که میزان ماده خشک مصرفی پس از زایش در بین جیره های حاوی اسیدهای چرب اشباع و یا مخلوط اسیدهای چرب بیش تر بود(0/05>P). تغذیه جیره حاوی اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع در پیش از زایش قابلیت هضم ماده خشک و چربی را افزایش داد (p<0/01). چس از زایش قابلیت هضم ماده خشک جیره های آزمایشی حاوی اسیدهای چرب غیراشباع و مخلوط اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع از جیره شاهد بیشتر بود(p<0/05). فراسنجه های خونی، تولید شیر و ترکیبات آن تحت تاثیر جیره های آزمایشی پیش و پس از زایش قرار نگرفتند. بنابراین استفاده از منبع چربی در قالب نمک های کلسیمی می تواند بدون ایجاد آثار منفی بر عملکرد گاوها دوره انتقال سبب بهبود قابلیت هضم موادمغذی در دستگاه گوارش شود.

کلید واژه: اسیدهای چرب اشباع، اسیدهای چرب غیراشباع، تولید شیر، دوره انتقال، مصرف ماده خشک

دانلود متن کامل مقاله