بهینه سازی چربی ها برای افزایش بهره وری.

بهینه سازی چربی ها در گله های شیری برای افزایش بهره وری مکمل چربی: کاهش پیچیدگی تغذیه گاوهای شیری یک عمل متعادل کننده ظریف است. اما چه زمانی به درستی فهمیده شد؟ با حفظ سلامت و بارور نگه داشتن گله. پتانسیل افزایش بهره وری و افزایش چربی شیر را دارید. بنابراین. شما باید از بهینه کردن چربی تغذیه رایگان به طور کامل استفاده کنید. تنها کاری که باید انجام دهید. این است. که مقادیری را در خوراک گله خود...