با اولین موج گرمای بهاری  افکار ما به این معطوف می شود. که چگونه می توانیم در طول بهار و تابستان با افزایش جیوه به مراقبت از گاوهای خود ادامه دهیم. همانطور که هر کشاورز باتجربه ای تایید می کند. استرس گرمایی می تواند هم ناراحت کننده و هم پرهزینه باشد. بنابراین به این نتیجه رسیدیم. زمان خوبی است تا خاطرات خود را تازه کنیم. و دانش استرس گرمایی شما را مورد آزمایش قرار دهیم. پس برای دور درست ی...