عنوان مقاله: مقایسه اثر تغذیه منابع اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع در دوره نزدیک به زایمان بر روی فراسنجه های خونی گاوهای شیری هلشتاین

نویسندگان: هاشمی صادق*, گنج خانلو مهدی, دهقان بنادکی مهدی, زالی ابوالفضل, ایمانی حسین

آدرس: ۱ ) گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج-ایران، ۲ )گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه زنجان، زنجان-ایران، ۳ )دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران-ایران

عنوان نشریه: مجله تحقیقات دامپزشکی

اطلاعات شماره: ، ۱۳۹۴ ،دوره ۷۰ ،شماره ۲ ،۱۷۹-۱

چکیده: اســتفاده از منابع مختلف چربی و اثر اســیدهای چرب بر روی عملکرد تخمدان از موضوعاتی روز مراکز علمی و تحقیقاتیمی باشد. هدف: هدف از انجام این آزمایش بررسی تأثیر تغذیه منابع مختلف چربی )از لحاظ پروفایل اسید چرب( در دوره آماده به زایش بر سنجش جمعیت و اندازه فولیکولهای تخمدان و فراسنجههای خونی مرتبط با وضعیت انرژی بدن در پس از زایش در گاوهای هلشتاین بود. روش کار: بدین منظور ۱۵ رأس گاو شــیری هلشــتاین انتطار به زایش )حدود ۳۰ روز به زایش( انتخاب و به صورت تصادفی در هریک از ۳ تیمارآزمایشی توزیع گشــتند که شــامل ۱ )کنترل ) منبع کربو هیدراتی(، ۲ )مکمل پودر چربی )محتوی اسیدهای چرب اشباع( و ۳ )سویای حرارت داده شده
)محتوی اسیدهای چرب غیر اشباع( بودند. برای بررسی وضعیت متابولیکی گاوها در دوره گذار، نمونه خون از همه گاوها در روزهای ۲۱ ،-۱۴ ،- ۷ ،-۱ ،۷ ،۱۴ ،۲۱ مربوط به زایش گرفته شد همچنین ماده خشک مصرفی و نمره بدنی دامها نیز اندازهگیری گردید و برای بررسی عملکرد تخمدانی، گاوها در ۲ دوره ۱۰ روزه بعد از زایش مورد اولتراسونوگرافی تخمدان قرار گرفتند. نتایج: تفاوت معنیداری در غلظت گلوکز و کلسترول در بین تیمارها مشاهده گردید. همچنین در دوره اول اولتراسونوگرافی تعداد کالسهای فولیکولی بزرگ از لحاظ عددی در گاوهای تغذیه شده با
مکملهای چربی نسبت به گروه کنترل بیشتر بود. در دوره دوم نیز تفاوت معنیداری بین ۳ گروه تیماری مشاهده نشد. نتیجهگیرینهایی: با توجه به نتایج این آزمایش به نظر می ً رسد اسیدهای چرب غیر اشباع برای بهبود دادن وضعیت انرژی و نهایتا عملکرد تخمدان مزیت بیشتری نسبت به اسیدهای چرب اشباع دارند.

کلید واژه: دوره آماده به زایش، اسیدهای چرب، عملکرد تخمدانی، دانه سویای حرارت داده شده

دانلود متن کامل مقاله