راحتی گاو

بهره وری گاوهای خود. را در خانه های زمستانی حفظ کنید. هوای بسیار سرد (یخبندان)  زمستانی می توانند. برای سلامتی دام شما مضر باشند. بنابراین بهتر است. گله خود را به داخل خانه منتقل کنید. اما این چالش های خاص خود را دارد. از تغذیه گرفته تا تهویه. غلبه بر این چالش ها. برای نتیجه شما بسیار مهم است. در اینجا خلاصه ای از برخی از خطرات. به همراه نکاتی برای مدیریت آنها آورده شده است. رطوبت، رطو...