رژیم غذایی موفق در زمستان.

فقط کشاورزان در تابستان به زمستان و در زمستان به تابستان فکر می کنند. اما دلیل این امر این است. که فکر کردن به آینده کلید موفقیت است. از آفتاب لذت ببرید و بپرسید: "این زمستان در سبد های تغذیه خود چه خواهم گذاشت؟" خیلی طبیعی است. که اینطور فکر کنیم. با این حساب. چگونه بفهمیم که تغذیه زمستانی واقعاً موفق است .... تحلیل سیلوها اگر می خواهید. برای تغذیه موفقی داشته باشید. به سیلو با کیفیت نیاز دارید...