عنوان مقاله: اثر نمک های کلسیمی اسیدهای چرب بر صفات تولیدی مرغان تخمگذار

نویسندگان: علیرضا طالبیان مسعودی؛ محمود شیوازاد؛ علی نیکخواه؛ هوشنگ لطف الهیان

عنوان نشریه: مجله علوم کشاورزی ایران

اطلاعات شماره: مقاله 19، دوره 31، شماره 1 – شماره پیاپی 1417، بهار 1379

چکیده: این آزمایش به منظور بررسی اثر نمک های کلسیمی اسید چرب بر صفات تولیدی مرغهای تخمگذار اجرا گردید. در این آزمایش ابتدا نمک کلسیمی اسید چرب ساخته شد و سپس انرژی متابولیسمی تصحیح شده برای ازت اسید چرب و نمک کلسیمی آن به روش بیولوژیکی و با استفاده از روش تجزیه ضریب تابعیت تعیین گردید. انرژی متابولیسمی تصحیح شده برای ازت اسید چرب و نمک کلسیمی آن به ترتیب 6588 (کیلوکالری بر کیلوگرم) و 5760 (کیلوکالری بر کیلوگرم) برآورد گردید. سپس به منظور بررسی اثر اسید چرب و نمک های کلسیمی آن بر صفات مرغ تخمگذار از نژاد لگهورن سفید؛ آمیخته تجاری “های-لاین” در سن 52 هفتگی با تولید تخم مرغ و وزن بدن یکسان انجام شد و دوره آزمایش 12 هفته بود. جیره های آزمایشی عبارت بودند از : 1) جیره شاهد 2) جیره حاوی 5/1 درصد اسید چرب 3) جیره حاوی 3 درصد نمک کلسیمی 4) جیره حاوی 5/4 درصد اسید چرب 5) جیره حاوی 5/1 درصد نمک کلسیمی 6) جیره حاوی 3 درصد نمک کلسیمی 7) جیره حوی 5/4 درصد نمک کلسیمی.
بین جیره های آزمایشی اختلاف معنی داری (P<0/05) در وزن تخم مرغ؛ کیفیت داخلی تخم مرغ؛ وزن و درصد پوسته مشاهده نگردید. اما بین جیره های آزمایشی از نظر درصد تخمگذاری؛ تولید هر روزانه تخم مرغ؛ مصرف خوراک؛ ضریب تبدیل غذایی و هزینه خوراک به ازای تولید هر کیلوگرم تخم مرغ تفاوت معنی داری وجود داشت (P<0/05) بیشترین درصد تخمگذاری؛ تولید روزانه تخم مرغ (گرم روز مرغ) و مطلوبترین ضریب تبدیل و هزینه خوراک برای تولید هر کیلوگرم تخم مرغ مربوط به جیره حاوی 5/4 درصد نمک اسیدچرب و نامطلوبترین مقادیر این چهار متغیر مربوط به جیره حاوی 5/4 درصد نمک اسید چرب بود. بیشترین میزان مصرف خوراک ها متعلق به جیره شاهد و کمترین آن مربوط به جیره حاوی 3 درصد نمک اسید چرب بود. بود. نتایج نشان داد که استفاده از اسیدهای چرب تا میزان 5/4 درصد در جیره و همچنین نمک های کلسیمی اسید چرب تا سطح 3 درصد جیره می تواند عملکرد مرغهای تخمگذار را بهبود بخشد و هزین هخوراک به ازای تولید هر کیلوگرم تخم مرغ را کاهش دهد. همچنین سطح 3 درصد نمک کلسیمی در جیره می تواند به خوبی جایگزین سطوح تا 5/4 درصد اسید چرب گردد ولی سطح 5/4 درصد نمک کلسیمی باعث عملکرد بهتر مرغ تخمگذار در مقایسه با جیره شاهد نگردید.

کلید واژه: اسیدهای چرب؛ تغذیه؛ چربیها؛ صابون های کلسیمی؛ طیور؛ مرغهای تخم گذار؛ نمک های کلسیمی

دانلود متن کامل مقاله