سیلو و تأثیر آن بر تولید شیر

اگر می خواهید یک عمل متعادل کننده ظریف داشته باشید نمونه‌های ظریف کمی از لبنیات وجود دارد بله  رابطه مهمی بین هزینه‌های عملیاتی و سود وجود دارد با این حال ارتباط حساسی بین ورود ( آنچه میخورند و چیزی که به عنوان شیر از پستان خارج می شود) و خروج از دهان وجود دارد. تغییرات ظریف رژیم غذایی می‌تواند تأثیر عمده‌ای بر بهره‌وری شیر و محتوای چربی شیر داشته باشد این امر به ویژه در مورد آزمایش انو...