وقتی. به عنوان عضوی از جامعه کشاورزان. با دام خود زندگی. کار و تنفس می کنید. دیدن استرس آن ها می تواند. برایتان نگران کننده باشد. خصوصأ در شرایط آب و هوایی ایران. استرس گرمایی می تواند. نگرانی فزاینده ای باشد. اما استرس گرمایی چیست و چرا چنین مسئله ای مطرح است؟ اگر در ایران مشغول کشاورزی هستید. می دانید. که برخی مناطق بیشتر از مناطق دیگر. تحت تأثیر شرایط آب و هوایی قرار می گیرند. خصوصأ که در سا...