عنوان مقاله: اثر افزودن نمک های کلسیمی روغن پالم و روغن ماهی به جیره بر عملکرد، ویژگی های لاشه و کیفیت گوشت بره های نر مغانی

نویسندگان: واحدی وحید*, هدایت ایوریق نعمت, خلیل وندی بهروزیار حامد

آدرس: * گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان، دانشگاه محقق اردبیلی

عنوان نشریه: تحقیقات تولیدات دامی

اطلاعات شماره: زمستان ۱۳۹۹ , دوره  ۹, شماره  ۴ ; از صفحه ۷۱تا صفحه ۸۰.

چکیده: هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر جیره های حاوی نمک های کلسیمی روغن پالم و روغن ماهی بر عملکرد، ویژگی های لاشه و کیفیت گوشت بره های پرواری مغانی بود. تعداد ۲۰ رأس بره نر مغانی چهار تا پنج ماهه با میانگین وزن اولیه ۸/۲± ۷/۳۲ کیلوگرم به طور تصادفی و بر اساس وزن اولیه به دو گروه آزمایشی (۱۰n=) تقسیم و در جایگاه های انفرادی قرار گرفتند. بره ها با یکی از دو جیره ۱) حاوی ۵/۲ درصد روغن پالم و ۲) حاوی ۵/۲ درصد روغن ماهی به مدت ۹۰ روز تغذیه شدند. در انتهای آزمایش، بره ها کشتار شده و خصوصیات لاشه و کیفیت گوشت آن ها مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها بر اساس طرح کاملاً تصادفی و با استفاده از رویه GLM نرم افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نمک های کلسیمی روغن های پالم و ماهی تأثیر معنی داری بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ترکیات شیمیایی ماهیچه راسته نداشتند. همچنین، میزان نیروی برش، درصد افت حاصل از پخت و کاهش وزن حاصل از شیرابه در ماهیچه راسته تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفتند. گوشت بره هایی که با روغن ماهی در مقایسه با روغن پالم تغذیه شده بودند از شدت بوی بیشتر (۱۳/۶ در مقابل ۰۶/۵) و کیفیت پایین تری (۲۱/۴ در مقابل ۴۱/۵) برخوردار بودند (۰۵/۰>P) و سایر خصوصیات حسی گوشت (تردی، آبداری و طعم) تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت. در کل، تغذیه ۵/۲ درصد نمک های کلسیمی روغن ماهی بدون اثر بر عملکرد و ویژگی های لاشه، از نظر افراد ارزیاب، بوی ماهی در گوشت مصرفی را افزایش داد.

کلید واژه: بره، خصوصیات لاشه، عملکرد رشد، کیفیت گوشت، نمک های کلسیمی، روغن ماهی

دانلود متن کامل مقاله

 

عنوان مقاله: اثر نمک های کلسیمی اسیدهای چرب بر صفات تولیدی مرغان تخمگذار

نویسندگان: علیرضا طالبیان مسعودی؛ محمود شیوازاد؛ علی نیکخواه؛ هوشنگ لطف الهیان

عنوان نشریه: مجله علوم کشاورزی ایران

اطلاعات شماره: مقاله ۱۹، دوره ۳۱، شماره ۱ – شماره پیاپی ۱۴۱۷، بهار ۱۳۷۹

چکیده: این آزمایش به منظور بررسی اثر نمک های کلسیمی اسید چرب بر صفات تولیدی مرغهای تخمگذار اجرا گردید. در این آزمایش ابتدا نمک کلسیمی اسید چرب ساخته شد و سپس انرژی متابولیسمی تصحیح شده برای ازت اسید چرب و نمک کلسیمی آن به روش بیولوژیکی و با استفاده از روش تجزیه ضریب تابعیت تعیین گردید. انرژی متابولیسمی تصحیح شده برای ازت اسید چرب و نمک کلسیمی آن به ترتیب ۶۵۸۸ (کیلوکالری بر کیلوگرم) و ۵۷۶۰ (کیلوکالری بر کیلوگرم) برآورد گردید. سپس به منظور بررسی اثر اسید چرب و نمک های کلسیمی آن بر صفات مرغ تخمگذار از نژاد لگهورن سفید؛ آمیخته تجاری “های-لاین” در سن ۵۲ هفتگی با تولید تخم مرغ و وزن بدن یکسان انجام شد و دوره آزمایش ۱۲ هفته بود. جیره های آزمایشی عبارت بودند از : ۱) جیره شاهد ۲) جیره حاوی ۵/۱ درصد اسید چرب ۳) جیره حاوی ۳ درصد نمک کلسیمی ۴) جیره حاوی ۵/۴ درصد اسید چرب ۵) جیره حاوی ۵/۱ درصد نمک کلسیمی ۶) جیره حاوی ۳ درصد نمک کلسیمی ۷) جیره حوی ۵/۴ درصد نمک کلسیمی.
بین جیره های آزمایشی اختلاف معنی داری (P<0/05) در وزن تخم مرغ؛ کیفیت داخلی تخم مرغ؛ وزن و درصد پوسته مشاهده نگردید. اما بین جیره های آزمایشی از نظر درصد تخمگذاری؛ تولید هر روزانه تخم مرغ؛ مصرف خوراک؛ ضریب تبدیل غذایی و هزینه خوراک به ازای تولید هر کیلوگرم تخم مرغ تفاوت معنی داری وجود داشت (P<0/05) بیشترین درصد تخمگذاری؛ تولید روزانه تخم مرغ (گرم روز مرغ) و مطلوبترین ضریب تبدیل و هزینه خوراک برای تولید هر کیلوگرم تخم مرغ مربوط به جیره حاوی ۵/۴ درصد نمک اسیدچرب و نامطلوبترین مقادیر این چهار متغیر مربوط به جیره حاوی ۵/۴ درصد نمک اسید چرب بود. بیشترین میزان مصرف خوراک ها متعلق به جیره شاهد و کمترین آن مربوط به جیره حاوی ۳ درصد نمک اسید چرب بود. بود. نتایج نشان داد که استفاده از اسیدهای چرب تا میزان ۵/۴ درصد در جیره و همچنین نمک های کلسیمی اسید چرب تا سطح ۳ درصد جیره می تواند عملکرد مرغهای تخمگذار را بهبود بخشد و هزین هخوراک به ازای تولید هر کیلوگرم تخم مرغ را کاهش دهد. همچنین سطح ۳ درصد نمک کلسیمی در جیره می تواند به خوبی جایگزین سطوح تا ۵/۴ درصد اسید چرب گردد ولی سطح ۵/۴ درصد نمک کلسیمی باعث عملکرد بهتر مرغ تخمگذار در مقایسه با جیره شاهد نگردید.

کلید واژه: اسیدهای چرب؛ تغذیه؛ چربیها؛ صابون های کلسیمی؛ طیور؛ مرغهای تخم گذار؛ نمک های کلسیمی

دانلود متن کامل مقاله

عنوان مقاله: اثر مکمل نمک های کلسیمی اسیدهای چرب زنجیر بلند و اسید نیکوتینیک بر تولید و ترکیبات شیر گاوهای شیری در اوایل شیردهی

نویسندگان: چغانه مصطفی, تربتی نژاد نورمحمد*, قدرت نما احمد, حسنی سعید, جعفری آهنگری یوسف

آدرس: * گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

عنوان نشریه: علوم کشاورزی و منابع طبیعی

اطلاعات شماره: مرداد-شهریور ۱۳۸۶ , دوره  ۱۴, شماره  ۳; از صفحه ۷۹تا صفحه ۸۷.

چکیده: در این آزمایش از ۸ راس گاو شیری نژاد هلشتاین در قالب طرح چرخشی متوازن (۲×۲) استفاده شد. آزمایش در چهار دوره ۲۱ روزه صورت گرفت. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از: تیمار ۱: جیره بدون مکمل چربی و نیاسین (شاهد)، تیمار ۲: جیره دارای ۳ درصد پودر چربی بدون مکمل نیاسین، تیمار ۳: جیره دارای ۱۲ گرم نیاسین بدون مکمل چربی، تیمار ۴: جیره دارای ۳ درصد پودر چربی + ۱۲ گرم نیاسین. در هر دوره آزمایشی دو هفته برای عادت پذیری به جیره های غذایی و ۷ روز برای نمونه گیری و ثبت شاخص های لازم در نظر گرفته شد. در این طرح از سیستم TMR (جیره های کاملا مخلوط) در تغذیه گاوهای آزمایشی استفاده شد. میانگین تولید شیر روزانه، شیر تولیدی بر اساس ۴ درصد چربی، درصد لاکتوز شیر، درصد کل مواد جامد شیر، درصد مواد جامد شیر بدون چربی و اوره خون تحت تاثیر سطوح پودر چربی و نیاسین قرار نگرفتند (P>%5). میانگین ماده خشک مصرفی روزانه، درصد چربی شیر و میانگین درصد پروتیین شیر در گاوهای تغذیه شده با ۰ و ۳ درصد پودر چربی به ترتیب برابر ۲۴.۶۳ و ۲۴.۴۴ کیلوگرم ۳.۰۸ و ۳.۵۴ درصد، ۳.۲۲ و ۲.۹۹ درصد بود که تفاوت آماری معنی داری نداشتند (P<%5). میزان درصد چربی تحت تاثیر سطوح نیاسین قرار نگرفت (P<%5). درصد پروتیین شیر در گاوهای تغذیه شده با ۰ و ۱۲ گرم نیاسین به ترتیب دارای میانگین ۳.۰۱ و ۳.۲ بود که تفاوت معنی داری داشتند (P<%5). غلظت تری گلیسرید خون گاوهای تغذیه شده با ۳ درصد پودر چربی نسبت به سه تیمار دیگر بیشتر بود، که این افزایش از نظر آماری معنی دار بوده (P<%5). آزمون دانکن نشان داد گاوهایی که با ۱۲ گرم نیاسین در روز تغذیه شدند میزان گلوکز خون آنها نسبت به سه تیمار دیگر بطور معنی داری بیشتر بود (P<%5). بطور کلی نتایج این آزمایش نشان می دهد که استفاده از ۳ درصد پودر چربی و ۱۲ گرم نیاسین در روز در تغذیه گاوهای شیری مفید می باشد.

کلید واژه: گاوهای شیری، نمک های کلسیمی،  اسید چرب، اسید نیکوتینیک، اوایل شیردهی

دانلود متن کامل مقاله