عنوان مقاله: اثر افزودن نمک های کلسیمی روغن پالم و روغن ماهی به جیره بر عملکرد، ویژگی های لاشه و کیفیت گوشت بره های نر مغانی

نویسندگان: واحدی وحید*, هدایت ایوریق نعمت, خلیل وندی بهروزیار حامد

آدرس: * گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان، دانشگاه محقق اردبیلی

عنوان نشریه: تحقیقات تولیدات دامی

اطلاعات شماره: زمستان 1399 , دوره  9, شماره  ; از صفحه 71تا صفحه 80.

چکیده: هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر جیره های حاوی نمک های کلسیمی روغن پالم و روغن ماهی بر عملکرد، ویژگی های لاشه و کیفیت گوشت بره های پرواری مغانی بود. تعداد 20 رأس بره نر مغانی چهار تا پنج ماهه با میانگین وزن اولیه 8/2± 7/32 کیلوگرم به طور تصادفی و بر اساس وزن اولیه به دو گروه آزمایشی (10n=) تقسیم و در جایگاه های انفرادی قرار گرفتند. بره ها با یکی از دو جیره 1) حاوی 5/2 درصد روغن پالم و 2) حاوی 5/2 درصد روغن ماهی به مدت 90 روز تغذیه شدند. در انتهای آزمایش، بره ها کشتار شده و خصوصیات لاشه و کیفیت گوشت آن ها مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها بر اساس طرح کاملاً تصادفی و با استفاده از رویه GLM نرم افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نمک های کلسیمی روغن های پالم و ماهی تأثیر معنی داری بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ترکیات شیمیایی ماهیچه راسته نداشتند. همچنین، میزان نیروی برش، درصد افت حاصل از پخت و کاهش وزن حاصل از شیرابه در ماهیچه راسته تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفتند. گوشت بره هایی که با روغن ماهی در مقایسه با روغن پالم تغذیه شده بودند از شدت بوی بیشتر (13/6 در مقابل 06/5) و کیفیت پایین تری (21/4 در مقابل 41/5) برخوردار بودند (05/0>P) و سایر خصوصیات حسی گوشت (تردی، آبداری و طعم) تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت. در کل، تغذیه 5/2 درصد نمک های کلسیمی روغن ماهی بدون اثر بر عملکرد و ویژگی های لاشه، از نظر افراد ارزیاب، بوی ماهی در گوشت مصرفی را افزایش داد.

کلید واژه: بره، خصوصیات لاشه، عملکرد رشد، کیفیت گوشت، نمک های کلسیمی، روغن ماهی

دانلود متن کامل مقاله

 

عنوان مقاله: اثر نمک های کلسیمی اسیدهای چرب بر صفات تولیدی مرغان تخمگذار

نویسندگان: علیرضا طالبیان مسعودی؛ محمود شیوازاد؛ علی نیکخواه؛ هوشنگ لطف الهیان

عنوان نشریه: مجله علوم کشاورزی ایران

اطلاعات شماره: مقاله 19، دوره 31، شماره 1 – شماره پیاپی 1417، بهار 1379

چکیده: این آزمایش به منظور بررسی اثر نمک های کلسیمی اسید چرب بر صفات تولیدی مرغهای تخمگذار اجرا گردید. در این آزمایش ابتدا نمک کلسیمی اسید چرب ساخته شد و سپس انرژی متابولیسمی تصحیح شده برای ازت اسید چرب و نمک کلسیمی آن به روش بیولوژیکی و با استفاده از روش تجزیه ضریب تابعیت تعیین گردید. انرژی متابولیسمی تصحیح شده برای ازت اسید چرب و نمک کلسیمی آن به ترتیب 6588 (کیلوکالری بر کیلوگرم) و 5760 (کیلوکالری بر کیلوگرم) برآورد گردید. سپس به منظور بررسی اثر اسید چرب و نمک های کلسیمی آن بر صفات مرغ تخمگذار از نژاد لگهورن سفید؛ آمیخته تجاری “های-لاین” در سن 52 هفتگی با تولید تخم مرغ و وزن بدن یکسان انجام شد و دوره آزمایش 12 هفته بود. جیره های آزمایشی عبارت بودند از : 1) جیره شاهد 2) جیره حاوی 5/1 درصد اسید چرب 3) جیره حاوی 3 درصد نمک کلسیمی 4) جیره حاوی 5/4 درصد اسید چرب 5) جیره حاوی 5/1 درصد نمک کلسیمی 6) جیره حاوی 3 درصد نمک کلسیمی 7) جیره حوی 5/4 درصد نمک کلسیمی.
بین جیره های آزمایشی اختلاف معنی داری (P<0/05) در وزن تخم مرغ؛ کیفیت داخلی تخم مرغ؛ وزن و درصد پوسته مشاهده نگردید. اما بین جیره های آزمایشی از نظر درصد تخمگذاری؛ تولید هر روزانه تخم مرغ؛ مصرف خوراک؛ ضریب تبدیل غذایی و هزینه خوراک به ازای تولید هر کیلوگرم تخم مرغ تفاوت معنی داری وجود داشت (P<0/05) بیشترین درصد تخمگذاری؛ تولید روزانه تخم مرغ (گرم روز مرغ) و مطلوبترین ضریب تبدیل و هزینه خوراک برای تولید هر کیلوگرم تخم مرغ مربوط به جیره حاوی 5/4 درصد نمک اسیدچرب و نامطلوبترین مقادیر این چهار متغیر مربوط به جیره حاوی 5/4 درصد نمک اسید چرب بود. بیشترین میزان مصرف خوراک ها متعلق به جیره شاهد و کمترین آن مربوط به جیره حاوی 3 درصد نمک اسید چرب بود. بود. نتایج نشان داد که استفاده از اسیدهای چرب تا میزان 5/4 درصد در جیره و همچنین نمک های کلسیمی اسید چرب تا سطح 3 درصد جیره می تواند عملکرد مرغهای تخمگذار را بهبود بخشد و هزین هخوراک به ازای تولید هر کیلوگرم تخم مرغ را کاهش دهد. همچنین سطح 3 درصد نمک کلسیمی در جیره می تواند به خوبی جایگزین سطوح تا 5/4 درصد اسید چرب گردد ولی سطح 5/4 درصد نمک کلسیمی باعث عملکرد بهتر مرغ تخمگذار در مقایسه با جیره شاهد نگردید.

کلید واژه: اسیدهای چرب؛ تغذیه؛ چربیها؛ صابون های کلسیمی؛ طیور؛ مرغهای تخم گذار؛ نمک های کلسیمی

دانلود متن کامل مقاله

عنوان مقاله: اثر مكمل نمك هاي كلسيمي اسيدهاي چرب زنجير بلند و اسيد نيكوتينيك بر توليد و تركيبات شير گاوهاي شيري در اوايل شيردهي

نویسندگان: چغانه مصطفي, تربتي نژاد نورمحمد*, قدرت نما احمد, حسني سعيد, جعفري آهنگري يوسف

آدرس: * گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

عنوان نشریه: علوم كشاورزي و منابع طبيعي

اطلاعات شماره: مرداد-شهريور 1386 , دوره  14, شماره  3; از صفحه 79تا صفحه 87.

چکیده: در اين آزمايش از 8 راس گاو شيري نژاد هلشتاين در قالب طرح چرخشي متوازن (2×2) استفاده شد. آزمايش در چهار دوره 21 روزه صورت گرفت. تيمارهاي آزمايش عبارت بودند از: تيمار 1: جيره بدون مكمل چربي و نياسين (شاهد)، تيمار 2: جيره داراي 3 درصد پودر چربي بدون مكمل نياسين، تيمار 3: جيره داراي 12 گرم نياسين بدون مكمل چربي، تيمار 4: جيره داراي 3 درصد پودر چربي + 12 گرم نياسين. در هر دوره آزمايشي دو هفته براي عادت پذيري به جيره هاي غذايي و 7 روز براي نمونه گيري و ثبت شاخص هاي لازم در نظر گرفته شد. در اين طرح از سيستم TMR (جيره هاي كاملا مخلوط) در تغذيه گاوهاي آزمايشي استفاده شد. ميانگين توليد شير روزانه، شير توليدي بر اساس 4 درصد چربي، درصد لاكتوز شير، درصد كل مواد جامد شير، درصد مواد جامد شير بدون چربي و اوره خون تحت تاثير سطوح پودر چربي و نياسين قرار نگرفتند (P>%5). ميانگين ماده خشك مصرفي روزانه، درصد چربي شير و ميانگين درصد پروتيين شير در گاوهاي تغذيه شده با 0 و 3 درصد پودر چربي به ترتيب برابر 24.63 و 24.44 كيلوگرم 3.08 و 3.54 درصد، 3.22 و 2.99 درصد بود كه تفاوت آماري معني داري نداشتند (P<%5). ميزان درصد چربي تحت تاثير سطوح نياسين قرار نگرفت (P<%5). درصد پروتيين شير در گاوهاي تغذيه شده با 0 و 12 گرم نياسين به ترتيب داراي ميانگين 3.01 و 3.2 بود كه تفاوت معني داري داشتند (P<%5). غلظت تري گليسريد خون گاوهاي تغذيه شده با 3 درصد پودر چربي نسبت به سه تيمار ديگر بيشتر بود، كه اين افزايش از نظر آماري معني دار بوده (P<%5). آزمون دانكن نشان داد گاوهايي كه با 12 گرم نياسين در روز تغذيه شدند ميزان گلوكز خون آنها نسبت به سه تيمار ديگر بطور معني داري بيشتر بود (P<%5). بطور كلي نتايج اين آزمايش نشان مي دهد كه استفاده از 3 درصد پودر چربي و 12 گرم نياسين در روز در تغذيه گاوهاي شيري مفيد مي باشد.

کلید واژه: گاوهاي شيري، نمك هاي كلسيمي،  اسيد چرب، اسيد نيكوتينيك، اوايل شيردهي

دانلود متن کامل مقاله