عنوان مقاله: تأثیر افزودن ساکارز با و بدون نمک کلسیمی روغن ماهی بر عملکرد، تخمیر شکمبه، قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه های خونی گوساله های نر هلشتاین

نویسندگان: محمد جواد خلیفه 1 محسن ساری 2 مهدی دهقان بنادکی 3

آدرس: 1 دانشجوی دکتری،گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، اهواز، ایران، 2 دانشیار،خوزستان، ملاثانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، گروه علوم دامی، 3 استاد، گروه مهندسی علوم دام، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران، کرج.

عنوان نشریه: تولیدات دامی

اطلاعات شماره: دوره 22، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 537-547

چکیده: این پژوهش به منظور بررسی اثر افزودن ساکارز به جیره با و بدون نمک کلسیمی اسیدهای چرب روغن ماهی بر عملکرد، قابلیت هضم و تخمیر شکمبه‌ای در گوساله‌های نر هلشتاین انجام شد. تعداد 36 راس گوساله با میانگین وزنی 57± 269 کیلوگرم در قالب طرح کاملاً تصادفی با چینش فاکتوریل 2×2 به مدت 128 روز و با جیره‌های آزمایشی شامل 1) کنترل، 2) جیره حاوی 5/2 درصد نمک کلسیمی روغن ماهی، 3) جیره حاوی 5 درصد ساکارز و 4) جیره حاوی 5 درصد ساکارز و 5/2 درصد کلسیمی روغن ماهی تغذیه شدند. افزایش وزن روزانه تحت تاثیر افزودن ساکارز افزایش یافت (p<0/05). برهمکنش ساکارز و روغن ماهی بر ماده خشک مصرفی معنی‌دار بود (p<0/05)، بدین ترتیب که استفاده از روغن ماهی کاهش ماده خشک مصرفی روزانه را در پی داشت، در حالی که در جیره حاوی ساکارز، افزودن روغن ماهی مصرف خوراک را افزایش داد. هضم پذیری ماده آلی در جیره‌های حاوی چربی تمایل به افزایش داشت (p<0/05). افزودن روغن ماهی افزایش غلظت استات را در پی داشت (05/0P=)، در حالی که افزودن ساکارز موجب کاهش غلظت پروپیونات (01/0P=) و افزایش نسبت استات به پروپیونات (04/0P=) در مایع شکمبه شد. تیمارهای حاوی ساکارز pH شکمبه‌ بالاتری نسبت به سایر تیمارها داشتند (p<0/05). افزودن نمک کلسیمی‌ روغن ماهی سبب افزایش غلظت تری‌گلیسرید و کلسترول پلاسما را افزایش داد(p<0/05). براساس نتایج حاصل افزودن ساکارز به جیره های حاوی نمک کلسیمی روغن ماهی می تواند با تحریک مصرف خوراک افزایش وزن روزانه گوساله های پرواری را بهبود بخشید.

کلید واژه: تخمیر شکمبه، ساکارز، عملکرد رشد گوساله پرواری، نمک کلسیمی روغن ماهی

دانلود متن کامل مقاله

عنوان مقاله: روش های نوین تولید پودر چربی به عنوان مکمل خوراک دام و راهکارهای بهبود اقتصاد فرایند

نویسندگان: محمد توحیدی*، محمدهادی جزینی**

آدرس: * دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی شیمی،دانشگاه صنعتی اصفهان، **استادیار،دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

عنوان نشریه: دومین کنفرانس بین المللی دستاورد های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی

چکیده: در این آزمایش از ۸ راس گاو شیری نژاد هلشتاین در قالب طرح چرخشی متوازن (۲×۲) استفاده شد. آزمایش در چهار دوره ۲۱ روزه صورت گرفت. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از: تیمار ۱: جیره بدون مکمل چربی و نیاسین (شاهد)، تیمار ۲: جیره دارای ۳ درصد پودر چربی بدون مکمل نیاسین، تیمار ۳: جیره دارای ۱۲ گرم نیاسین بدون مکمل چربی، تیمار ۴: جیره دارای ۳ درصد پودر چربی + ۱۲ گرم نیاسین. در هر دوره آزمایشی دو هفته برای عادت پذیری به جیره های غذایی و ۷ روز برای نمونه گیری و ثبت شاخص های لازم در نظر گرفته شد. در این طرح از سیستم TMR (جیره های کاملا مخلوط) در تغذیه گاوهای آزمایشی استفاده شد. میانگین تولید شیر روزانه، شیر تولیدی بر اساس ۴ درصد چربی، درصد لاکتوز شیر، درصد کل مواد جامد شیر، درصد مواد جامد شیر بدون چربی و اوره خون تحت تاثیر سطوح پودر چربی و نیاسین قرار نگرفتند (P>%5). میانگین ماده خشک مصرفی روزانه، درصد چربی شیر و میانگین درصد پروتیین شیر در گاوهای تغذیه شده با ۰ و ۳ درصد پودر چربی به ترتیب برابر ۲۴.۶۳ و ۲۴.۴۴ کیلوگرم ۳.۰۸ و ۳.۵۴ درصد، ۳.۲۲ و ۲.۹۹ درصد بود که تفاوت آماری معنی داری نداشتند (P<%5). میزان درصد چربی تحت تاثیر سطوح نیاسین قرار نگرفت (P<%5). درصد پروتیین شیر در گاوهای تغذیه شده با ۰ و ۱۲ گرم نیاسین به ترتیب دارای میانگین ۳.۰۱ و ۳.۲ بود که تفاوت معنی داری داشتند (P<%5). غلظت تری گلیسرید خون گاوهای تغذیه شده با ۳ درصد پودر چربی نسبت به سه تیمار دیگر بیشتر بود، که این افزایش از نظر آماری معنی دار بوده (P<%5). آزمون دانکن نشان داد گاوهایی که با ۱۲ گرم نیاسین در روز تغذیه شدند میزان گلوکز خون آنها نسبت به سه تیمار دیگر بطور معنی داری بیشتر بود (P<%5). بطور کلی نتایج این آزمایش نشان می دهد که استفاده از ۳ درصد پودر چربی و ۱۲ گرم نیاسین در روز در تغذیه گاوهای شیری مفید می باشد.

کلید واژه: پودر چربی، نمک کلسیمی، اسید چرب، خوراک دام و طیور، راکتور همزن دار، اقتصاد فرایند

دانلود متن کامل مقاله

عنوان مقاله: استفاده از اسيدهاي چرب و نمك كلسيمي اسيدهاي چرب سويا در جيره غذايي جوجه هاي گوشتي

نویسندگان: مساوات نيما*

آدرس: * دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بهبهان، گروه علوم دامی

عنوان نشریه: دانش و پژوهش علوم دامي

اطلاعات شماره: زمستان 1387 , دوره  , شماره  3; از صفحه 69تا صفحه 77.

چکیده: اين مطالعه جهت بررسي اثرات استفاده از نمك كلسيمي اسيدهاي چرب و اسيدهاي چرب سويا بر عملكرد، راندمان لاشه، درصد لوزالمعده و درصد چربي شكمي در جوجه هاي گوشتي انجام گرفت. تعداد 500 قطعه جوجه گوشتي از آميخته تجارتي Ross در قالب يك طرح كاملا تصادفي در پنج گروه آزمايشي و هر گروه شامل چهار تكرار و هر تکرار شامل 25 قطعه جوجه با ميانگين وزن يکسان مورد آزمايش قرار گرفتند. طول دوره آزمايش 49 روز بود. گروه هاي آزمايشي در قالب جيره هاي غذايي حاوي سطوح مختلفي از نمك كلسيمي اسيدهاي چرب سويا و اسيدهاي چرب سويا بودند. بدين صورت، در گروه اول (شاهد) در كل دوره آزمايش از اسيدهاي چرب سويا و نمك كلسيمي اسيدهاي چرب آن استفاده نشد. در گروه دوم در دوره آغازين، رشد و پاياني به ترتيب مقادير 0، 2.5 و 5 درصد اسيدهاي چرب سويا، در گروه سوم در اين دوره ها به ترتيب مقادير 0، 2.5 و 5 درصد نمك كلسيمي اسيدهاي چرب سويا، در گروه چهارم به ترتيب مقادير 2.5، 5 و 5 درصد اسيدهاي چرب سويا و براي گروه پنجم به ترتيب مقادير 2.5، 5 و 5 درصد از نمك كلسيمي اسيدهاي چرب سويا به كار برده شد. نتايج حاصل از تجزيه آماري اختلاف معني داري در مصرف خوراك، افزايش وزن بدن و ضريب تبديل خوراک بين گروه هاي آزمايش در دوره هاي مختلف پرورش را نشان داد (P<0.05)بين گروه هاي مختلف از نظر راندمان لاشه و درصد لوزالمعده اختلاف معني دار مشاهده گرديد (P<0.05)استفاده از اسيدهاي چرب سويا و نمك كلسيمي اسيدهاي چرب آن اثر معني داري بر چربي شكمي نداشت. يافته ها نشان مي دهد كه استفاده از اسيدهاي چرب سويا در مقايسه با نمك كلسيمي اسيدهاي چرب آن اثر مفيدي بر عملكرد جوجه هاي گوشتي دارد

کلید واژه: جوجه هاي گوشتي، نمك كلسيمي، اسيدهاي چرب، عملكرد، لاشه

دانلود متن کامل مقاله

عنوان مقاله: اثرات نمك كلسيمي اسيد چرب زنجيره بلند و جايگزيني كنجاله پنبه دانه با كنجاله كلزا بر توليد و تركيبات شير در گاوهاي شيري نژاد هلشتاين

نویسندگان:جمشيدي رودباري آمنه*, تربتي نژاد نورمحمد, قورچي تقي, حسني سعيد

عنوان نشریه: علوم کشاورزی و منابع طبیعی

اطلاعات شماره: مرداد – شهریور 1385 , دوره  13, شماره  ویژه نامه علوم دامی (ضمیمه); از صفحه 72تا صفحه 80.

چکیده: به منظور مطالعه اثرات سطوح مختلف نمک کلسيمي اسيد چرب زنجيره بلند و همچنين جايگزيني کنجاله کلزا با کنجاله پنبه دانه بر توليد، ترکيبات شير و ماده خشک مصرفي روزانه، آزمايشي به صورت فاکتوريل (2×2) در قالب طرح چرخشي متوازن شامل چهار زنجيره غذايي، چهار دوره آزمايشي 21 روزه و 8 راس گاو شيرده سه شکم زايش که در دوره بعد از زايش قرار داشتند (3± 14 روز پس از زايش) انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل دو نوع کنجاله پروتييني پنبه دانه و کلزا به ميزان 15 درصد ماده خشک جيره با دو سطح 3 و 6 درصد مکمل چربي بر اساس ماده خشک جيره هاي آزمايشي بودند. نتايج آزمايش نشان داد که اثرات متقابلي بين مکمل چربي با دو منبع پروتييني کنجاله کلزا و پنبه دانه وجود ندارد. ميانگين توليد شير خام روزانه، درصد چربي، کل مواد جامد شير غير از چربي، ماده خشک مصرفي و ميانگين وزن بدن در تيمارهاي کنجاله کلزا و کنجاله پنبه دانه اختلاف معني داري نداشتند (P>0.05). در مقابل درصد پروتيين شير با تغذيه کنجاله کلزا افزايش معني داري نسبت به کنجاله پنبه دانه نشان داد (2.86 در مقابل 2.81 درصد) (P<0.05). استفاده از سطح 6 درصد مکمل پودر چربي نسبت به سطح 3 درصد، اثر معني داري بر ميانگين توليد شير خام روزانه، درصد چربي شير، درصد پروتيين، کل مواد جامد شير و ميانگين وزن بدن نداشت (P>0.05). استفاده از سطح 6 درصد مکمل چربي، ميانگين مصرف ماده خشک روزانه را به طور معني داري نسبت به سطح 3 درصد کاهش داد (24.94 در مقابل 25.25 کيلوگرم در روز) (P<0.05). به طور کلي تيمار حاوي 3 درصد مکمل پودر چربي بر اساس ماده خشک و جايگزيني کنجاله پنبه دانه با کنجاله کلزا در جيره گاوهاي شيري نژاد هلشتاين در اوايل دوره شيردهي توصيه مي گردد.

کلید واژه: نمك كلسيمي،  اسيد چرب زنجيره بلند، كنجاله پنبه دانه، كنجاله كلزا، توليد شير، تركيبات شير

دانلود متن کامل مقاله