عنوان مقاله: تأثیر افزودن ساکارز با و بدون نمک کلسیمی روغن ماهی بر عملکرد، تخمیر شکمبه، قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه های خونی گوساله های نر هلشتاین

نویسندگان: محمد جواد خلیفه ۱ محسن ساری ۲ مهدی دهقان بنادکی ۳

آدرس: ۱ دانشجوی دکتری،گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، اهواز، ایران، ۲ دانشیار،خوزستان، ملاثانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، گروه علوم دامی، ۳ استاد، گروه مهندسی علوم دام، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران، کرج.

عنوان نشریه: تولیدات دامی

اطلاعات شماره: دوره ۲۲، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۹، صفحه ۵۳۷-۵۴۷

چکیده: این پژوهش به منظور بررسی اثر افزودن ساکارز به جیره با و بدون نمک کلسیمی اسیدهای چرب روغن ماهی بر عملکرد، قابلیت هضم و تخمیر شکمبه‌ای در گوساله‌های نر هلشتاین انجام شد. تعداد ۳۶ راس گوساله با میانگین وزنی ۵۷± ۲۶۹ کیلوگرم در قالب طرح کاملاً تصادفی با چینش فاکتوریل ۲×۲ به مدت ۱۲۸ روز و با جیره‌های آزمایشی شامل ۱) کنترل، ۲) جیره حاوی ۵/۲ درصد نمک کلسیمی روغن ماهی، ۳) جیره حاوی ۵ درصد ساکارز و ۴) جیره حاوی ۵ درصد ساکارز و ۵/۲ درصد کلسیمی روغن ماهی تغذیه شدند. افزایش وزن روزانه تحت تاثیر افزودن ساکارز افزایش یافت (p<0/05). برهمکنش ساکارز و روغن ماهی بر ماده خشک مصرفی معنی‌دار بود (p<0/05)، بدین ترتیب که استفاده از روغن ماهی کاهش ماده خشک مصرفی روزانه را در پی داشت، در حالی که در جیره حاوی ساکارز، افزودن روغن ماهی مصرف خوراک را افزایش داد. هضم پذیری ماده آلی در جیره‌های حاوی چربی تمایل به افزایش داشت (p<0/05). افزودن روغن ماهی افزایش غلظت استات را در پی داشت (۰۵/0P=)، در حالی که افزودن ساکارز موجب کاهش غلظت پروپیونات (۰۱/0P=) و افزایش نسبت استات به پروپیونات (۰۴/0P=) در مایع شکمبه شد. تیمارهای حاوی ساکارز pH شکمبه‌ بالاتری نسبت به سایر تیمارها داشتند (p<0/05). افزودن نمک کلسیمی‌ روغن ماهی سبب افزایش غلظت تری‌گلیسرید و کلسترول پلاسما را افزایش داد(p<0/05). براساس نتایج حاصل افزودن ساکارز به جیره های حاوی نمک کلسیمی روغن ماهی می تواند با تحریک مصرف خوراک افزایش وزن روزانه گوساله های پرواری را بهبود بخشید.

کلید واژه: تخمیر شکمبه، ساکارز، عملکرد رشد گوساله پرواری، نمک کلسیمی روغن ماهی

دانلود متن کامل مقاله

عنوان مقاله: روش های نوین تولید پودر چربی به عنوان مکمل خوراک دام و راهکارهای بهبود اقتصاد فرایند

نویسندگان: محمد توحیدی*، محمدهادی جزینی**

آدرس: * دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی شیمی،دانشگاه صنعتی اصفهان، **استادیار،دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

عنوان نشریه: دومین کنفرانس بین المللی دستاورد های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی

چکیده: در این آزمایش از ۸ راس گاو شیری نژاد هلشتاین در قالب طرح چرخشی متوازن (۲×۲) استفاده شد. آزمایش در چهار دوره ۲۱ روزه صورت گرفت. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از: تیمار ۱: جیره بدون مکمل چربی و نیاسین (شاهد)، تیمار ۲: جیره دارای ۳ درصد پودر چربی بدون مکمل نیاسین، تیمار ۳: جیره دارای ۱۲ گرم نیاسین بدون مکمل چربی، تیمار ۴: جیره دارای ۳ درصد پودر چربی + ۱۲ گرم نیاسین. در هر دوره آزمایشی دو هفته برای عادت پذیری به جیره های غذایی و ۷ روز برای نمونه گیری و ثبت شاخص های لازم در نظر گرفته شد. در این طرح از سیستم TMR (جیره های کاملا مخلوط) در تغذیه گاوهای آزمایشی استفاده شد. میانگین تولید شیر روزانه، شیر تولیدی بر اساس ۴ درصد چربی، درصد لاکتوز شیر، درصد کل مواد جامد شیر، درصد مواد جامد شیر بدون چربی و اوره خون تحت تاثیر سطوح پودر چربی و نیاسین قرار نگرفتند (P>%5). میانگین ماده خشک مصرفی روزانه، درصد چربی شیر و میانگین درصد پروتیین شیر در گاوهای تغذیه شده با ۰ و ۳ درصد پودر چربی به ترتیب برابر ۲۴.۶۳ و ۲۴.۴۴ کیلوگرم ۳.۰۸ و ۳.۵۴ درصد، ۳.۲۲ و ۲.۹۹ درصد بود که تفاوت آماری معنی داری نداشتند (P<%5). میزان درصد چربی تحت تاثیر سطوح نیاسین قرار نگرفت (P<%5). درصد پروتیین شیر در گاوهای تغذیه شده با ۰ و ۱۲ گرم نیاسین به ترتیب دارای میانگین ۳.۰۱ و ۳.۲ بود که تفاوت معنی داری داشتند (P<%5). غلظت تری گلیسرید خون گاوهای تغذیه شده با ۳ درصد پودر چربی نسبت به سه تیمار دیگر بیشتر بود، که این افزایش از نظر آماری معنی دار بوده (P<%5). آزمون دانکن نشان داد گاوهایی که با ۱۲ گرم نیاسین در روز تغذیه شدند میزان گلوکز خون آنها نسبت به سه تیمار دیگر بطور معنی داری بیشتر بود (P<%5). بطور کلی نتایج این آزمایش نشان می دهد که استفاده از ۳ درصد پودر چربی و ۱۲ گرم نیاسین در روز در تغذیه گاوهای شیری مفید می باشد.

کلید واژه: پودر چربی، نمک کلسیمی، اسید چرب، خوراک دام و طیور، راکتور همزن دار، اقتصاد فرایند

دانلود متن کامل مقاله

عنوان مقاله: استفاده از اسیدهای چرب و نمک کلسیمی اسیدهای چرب سویا در جیره غذایی جوجه های گوشتی

نویسندگان: مساوات نیما*

آدرس: * دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بهبهان، گروه علوم دامی

عنوان نشریه: دانش و پژوهش علوم دامی

اطلاعات شماره: زمستان ۱۳۸۷ , دوره  , شماره  ۳; از صفحه ۶۹تا صفحه ۷۷.

چکیده: این مطالعه جهت بررسی اثرات استفاده از نمک کلسیمی اسیدهای چرب و اسیدهای چرب سویا بر عملکرد، راندمان لاشه، درصد لوزالمعده و درصد چربی شکمی در جوجه های گوشتی انجام گرفت. تعداد ۵۰۰ قطعه جوجه گوشتی از آمیخته تجارتی Ross در قالب یک طرح کاملا تصادفی در پنج گروه آزمایشی و هر گروه شامل چهار تکرار و هر تکرار شامل ۲۵ قطعه جوجه با میانگین وزن یکسان مورد آزمایش قرار گرفتند. طول دوره آزمایش ۴۹ روز بود. گروه های آزمایشی در قالب جیره های غذایی حاوی سطوح مختلفی از نمک کلسیمی اسیدهای چرب سویا و اسیدهای چرب سویا بودند. بدین صورت، در گروه اول (شاهد) در کل دوره آزمایش از اسیدهای چرب سویا و نمک کلسیمی اسیدهای چرب آن استفاده نشد. در گروه دوم در دوره آغازین، رشد و پایانی به ترتیب مقادیر ۰، ۲.۵ و ۵ درصد اسیدهای چرب سویا، در گروه سوم در این دوره ها به ترتیب مقادیر ۰، ۲.۵ و ۵ درصد نمک کلسیمی اسیدهای چرب سویا، در گروه چهارم به ترتیب مقادیر ۲.۵، ۵ و ۵ درصد اسیدهای چرب سویا و برای گروه پنجم به ترتیب مقادیر ۲.۵، ۵ و ۵ درصد از نمک کلسیمی اسیدهای چرب سویا به کار برده شد. نتایج حاصل از تجزیه آماری اختلاف معنی داری در مصرف خوراک، افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک بین گروه های آزمایش در دوره های مختلف پرورش را نشان داد (P<0.05)بین گروه های مختلف از نظر راندمان لاشه و درصد لوزالمعده اختلاف معنی دار مشاهده گردید (P<0.05)استفاده از اسیدهای چرب سویا و نمک کلسیمی اسیدهای چرب آن اثر معنی داری بر چربی شکمی نداشت. یافته ها نشان می دهد که استفاده از اسیدهای چرب سویا در مقایسه با نمک کلسیمی اسیدهای چرب آن اثر مفیدی بر عملکرد جوجه های گوشتی دارد

کلید واژه: جوجه های گوشتی، نمک کلسیمی، اسیدهای چرب، عملکرد، لاشه

دانلود متن کامل مقاله

عنوان مقاله: اثرات نمک کلسیمی اسید چرب زنجیره بلند و جایگزینی کنجاله پنبه دانه با کنجاله کلزا بر تولید و ترکیبات شیر در گاوهای شیری نژاد هلشتاین

نویسندگان:جمشیدی رودباری آمنه*, تربتی نژاد نورمحمد, قورچی تقی, حسنی سعید

عنوان نشریه: علوم کشاورزی و منابع طبیعی

اطلاعات شماره: مرداد – شهریور ۱۳۸۵ , دوره  ۱۳, شماره  ویژه نامه علوم دامی (ضمیمه); از صفحه ۷۲تا صفحه ۸۰.

چکیده: به منظور مطالعه اثرات سطوح مختلف نمک کلسیمی اسید چرب زنجیره بلند و همچنین جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله پنبه دانه بر تولید، ترکیبات شیر و ماده خشک مصرفی روزانه، آزمایشی به صورت فاکتوریل (۲×۲) در قالب طرح چرخشی متوازن شامل چهار زنجیره غذایی، چهار دوره آزمایشی ۲۱ روزه و ۸ راس گاو شیرده سه شکم زایش که در دوره بعد از زایش قرار داشتند (۳± ۱۴ روز پس از زایش) انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل دو نوع کنجاله پروتیینی پنبه دانه و کلزا به میزان ۱۵ درصد ماده خشک جیره با دو سطح ۳ و ۶ درصد مکمل چربی بر اساس ماده خشک جیره های آزمایشی بودند. نتایج آزمایش نشان داد که اثرات متقابلی بین مکمل چربی با دو منبع پروتیینی کنجاله کلزا و پنبه دانه وجود ندارد. میانگین تولید شیر خام روزانه، درصد چربی، کل مواد جامد شیر غیر از چربی، ماده خشک مصرفی و میانگین وزن بدن در تیمارهای کنجاله کلزا و کنجاله پنبه دانه اختلاف معنی داری نداشتند (P>0.05). در مقابل درصد پروتیین شیر با تغذیه کنجاله کلزا افزایش معنی داری نسبت به کنجاله پنبه دانه نشان داد (۲.۸۶ در مقابل ۲.۸۱ درصد) (P<0.05). استفاده از سطح ۶ درصد مکمل پودر چربی نسبت به سطح ۳ درصد، اثر معنی داری بر میانگین تولید شیر خام روزانه، درصد چربی شیر، درصد پروتیین، کل مواد جامد شیر و میانگین وزن بدن نداشت (P>0.05). استفاده از سطح ۶ درصد مکمل چربی، میانگین مصرف ماده خشک روزانه را به طور معنی داری نسبت به سطح ۳ درصد کاهش داد (۲۴.۹۴ در مقابل ۲۵.۲۵ کیلوگرم در روز) (P<0.05). به طور کلی تیمار حاوی ۳ درصد مکمل پودر چربی بر اساس ماده خشک و جایگزینی کنجاله پنبه دانه با کنجاله کلزا در جیره گاوهای شیری نژاد هلشتاین در اوایل دوره شیردهی توصیه می گردد.

کلید واژه: نمک کلسیمی،  اسید چرب زنجیره بلند، کنجاله پنبه دانه، کنجاله کلزا، تولید شیر، ترکیبات شیر

دانلود متن کامل مقاله