مدیریت استرس گرمایی در گاوهای شیری

یکی از چالش های تولیدکنندگان شیر. در خاورمیانه و آمریکای شمالی مقابله با استرس گرمایی در گاوهای شیری است. چرا که در این مناطق. دمای هوا در اواسط روز اغلب بیش از 40 درجه سانتیگراد است. و این تولیدکنندگان مجبورند. مدت زمان زیادی برای خنک نگه داشتن گاوهای خود تلاش نمایند. شواهد فزاینده ای وجود دارد. که حتی دمای نسبتاً پایین تجربه شده. در تابستان می تواند. منجر به مصرف کمتر خوراک. تولید کم...

عنوان مقاله: بررسي عرضه خوراک دام و طيور براي کفايت عرضه مواد پروتييني حيواني در ايران

نویسندگان: بخشوده محمد*, شاهنوشي فروشاني ناصر, فيروززارع علي, دورانديش آرش, آذرين فر يداله

آدرس: * دانشگاه شیراز

عنوان نشریه: اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي)

اطلاعات شماره: 1390 , دوره  5, شماره  4; از صفحه 131تا صفحه 158.

چکیده: در اين مطالعه براي بررسي ميزان عرضه محصولات زراعي خوراک دام و طيور در طول برنامه چهارم توسعه، الگوي تعديل جزيي مارک نرلاو و سيستم معادلات با به کارگيري روش رگرسيون هاي به ظاهر نامرتبط و با استفاده از داده هاي سري زماني 1383-1368 برآورد شد. نتايج نشان داد که جبران کمبود مواد پروتييني سرانه دامي نيازمند فراهم آوردن نهاده ها و عوامل توليد مورد نياز اين محصولات يعني توليدات زير بخش زراعت است که بايد از راه توليد و يا واردات تامين شود. بر اساس يافته هاي مطالعه حاضر روند فعلي واردات و توليد اين محصولات، در پايان برنامه چهارم توسعه يعني سال 1388 اين ميزان کمبود مواد پروتييني جبران نخواهد شد، و تنها در صورتي که با بهره گيري از روش هاي اشاره شده – هم چون ارتقاي بهره وري، بهره گيري از شيوه هاي نوين توليد، به کارگيري نيروهاي متخصص و تحصيل کرده و غيره – به ارتقاي سطح عملکرد در واحد سطح اقدام شود، مقداري از شکاف موجود کاسته خواهد شد.

کلید واژه: محصولات کشاورزی، عرضه مواد پروتييني حيواني، برنامه چهارم توسعه ایران، خوراک دام و طیور

دانلود متن کامل مقاله