عنوان مقاله: بررسی علل حذف و تابع توزیع زنده مانی در میش های نژاد لری بختیاری

نویسندگان: محمود وطن خواه  ۱ ، محمد علی طالبی ۲

آدرس: ۱ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد، ۲ عضو هیئت علمی

عنوان نشریه: مجله پژوهش در نشخوارکنندگان (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)

اطلاعات شماره: دوره ۲، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۳، صفحه 145-156

چکیده: در این تحقیق از رکوردهای طول عمر ۱۸۰۲ رأس میش، نتاج حاصل از ۲۱۷ رأس پدر و ۸۵۱ رأس مادر، مربوط به گله ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند لری بختیاری (ایستگاه شولی) واقع در شهرکرد که طی سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۱ جمع آوری شده بودند، استفاده گردید.داده ها با استفاده از رویه های Freqو Lifetest برنامه آماری SASتجزیه شدند. نتایج نشان داد که میانگین طول عمر تولیدی میش‌ها ۳۷//۱۷۷۴ روز (معادل ۸۶/۴ سال) بود. بیماری بالاترین علت حذف میش‌ها (۲۲/۵۱ درصد)، بویژه در شکم‌های زایش ۳-۱ بود. بعد از بیماری به ترتیب پیری، مشکلات باروری، تولید پایین، کشتار آزمایشی، حادثه فیزیکی، مازاد داشتی و در آخر تیپ نامناسب بیشترین درصد علت حذف میش‌ها را به خود اختصاص دادند. احتمال شرطی تلفات با افزایش سن روندی افزایشی داشت در حالی که میزان زنده مانی تجمعی روند کاهشی نشان داد. نسبت خطر مرگ تا سن ۶ سالگی به طور جزئی ولی بعد از آن به شدت افزایش نشان داد. بنابراین به منظور بهبود طول عمر و زنده‌مانی میش‌ها لازم است با بهبود شرایط محیطی و مدیریتی به پیشگیری و درمان بیماری‌ها مبادرت نمود.

کلید واژه: علل حذف، تابع زنده‌مانی، میش‌های لری بختیاری

دانلود متن کامل مقاله