تغذیه گاوهای شیری در زمستان.

چند روز صبح را با دمای زیر صفر گذراندن روزهای نیمه گرم تابستان واقعاً برای کشاورزان لبنیات به گذشته تبدیل شده است... یعنی تا سال آینده! و هیچ چیزی مانند یخبندان شدید که اهمیت تغذیه صحیح زمستانی را به همان اندازه تشدید کند نیست. اما چرا این همه جدیت پیرامون تغذیه گاو؟ یک واقعیت ساده. اینکه یک گاو شیری برای گرم ماندن در زمستان به انرژی بیشتری نیاز دارد. و تأثیر منفی تغذیه ناکافی بر امتیاز وضعیت ب...