موضوع تولید متان (CH4) برای دهه‌ها در خط مقدم اندیشه علمی بوده است. با تولید نشخوارکنندگان در مرکز بحث. پس برای کاهش تولید CH4 در صنایع لبنی چه کار می توانیم انجام دهیم؟ برای اینکه بفهمیم. چگونه می توانیم تولید CH4 را از طریق علم و تغذیه مدیریت کنیم. رئیس بخش تحقیق و توسعه و فنی Volac International، دکتر. ما با سوفی پارکر نورمن آشنا شدیم. نگاهی به داخل شکمبه به دست آوردن درک بیشتر از عملکر...