بهینه سازی عملکرد گاوها با مکمل چربی.

هنگامی که صحبت از "دستیابی به بالاترین عملکرد در گله های شیری" ما می شود. چه در بهره وری شیر، چربی شیر، یا وضعیت بدن و بهره وری. مکمل های چربی نقش مهمی ایفا می کنند. تحقیقات اخیر. مانند تأثیرات اسیدهای چرب منفرد بر عملکرد گاو، نشان می دهد. که کارهای زیادی باید انجام شود. نه فقط به عنوان یک منبع متمرکز انرژی. با درک اسیدهای چرب سازنده. مکمل‌های چربی و نحوه تأثیر آنها بر واکنش‌ها و تجزیه مواد ...