عنوان مقاله: بررسی اثر نوع مکمل ‌چربی و نوع افزودنی محرک رشد در جیره بر عملکرد تولیدی مرغ‌های تخم‌گذار و خصوصیات کیفی تخم‌مرغ در مراحل پایانی تولید

نویسندگان: مونا یاوری ۱ فرید شریعتمداری   ۲ محسن شرفی ۳

آدرس:۱ دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، ۲ گروه غلوم طیور دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس کشاورزی، ۳ گروه علوم طیور، دانشکده کشاورزی داشنگاه تربیت مدرس

عنوان نشریه: مجله تولیدات دامی

اطلاعات شماره: تابستان ۱۳۹۶ , دوره  ۱۹, شماره  ۲ در امور دام و آبزیان; از صفحه ۴۷۹-۴۹۱

چکیده: به منظور بررسی اثر نوع مکمل چربی و نوع افزودنی محرک رشد در جیره مرغ­های تخم­گذار، بر عملکرد تولیدی و خصوصیات کیفی تخم­مرغ از تعداد ۱۰۸ قطعه مرغ تخم­گذارهای لاین سویه ۳۶-W با سن ۹۶ هفته در یک آزمایش فاکتوریل (۳×۲) با دو منبع چربی (روغن گیاهی و پودر چربی) و سه حالت افزودنی محرک رشد (بدون افزودنی، پروبیوتیک و آنتی­بیوتیک) در قالب طرح کاملاً تصادفی به مدت ۱۲ هفته استفاده شد. پرندگان به طور تصادفی در شش تیمار و با شش تکرار(تعداد سه پرنده در هر تکرار) توزیع شدند. نتایج به­دست آمده نشان داد که هیچ یک از متغیرهای عملکردی (درصد تولید، مصرف خوراک، ضریب تبدیل خوراک، توده تخم مرغ تولیدی و متوسط وزن تخم مرغ) تحت تأثیر نوع مکمل چربی قرار نگرفتند (۰۵/۰<P). افزودن مکمل پروبیوتیک به جیره باعث کاهش معنی­دار مصرف خوراک، درصد تولید، توده تخم مرغ تولیدی و­ وزن نسبی زرده شد (۰۵/۰<  .(P اثرات متقابل منبع چربی و افزودنی محرک رشد، همچنین اثر اصلی منابع چربی برضخامت پوسته معنی­دار بود (۰۵/۰<  .(P بنابراین می­توان نتیجه گرفت نوع منبع چربی در جیره مرغ­های تخم­گذار  مشکلات کیفی پوسته در مراحل پایانی تولید را تحت قرار می­دهد. البته نمی­توان نادیده گرفت که افزودن پروبیوتیک به جیره با کاهش مصرف خوراک، درصد تولید و توده تخم­مرغ تولیدی همراه بوده است.

کلید واژه: اسید چرب، آنتی‌بیوتیک، پروبیوتیک، روغن سوخته، کیفیت تخم‌مرغ

دانلود متن کامل مقاله