عنوان مقاله: تأثير مکمل چربي (نمک هاي کلسيمي) در جيره هاي آغازين حاوي دو سطح پروتئين عبوري بر عملکرد، رشد و متابوليت هاي خوني گوساله هاي شيرخوار هلشتاين

نویسندگان: احمديان احمد, فتاح نيا فرشيد*, تاسلي گلناز, اکبري قرايي محمد, کاظمي بن چناري مهدي

آدرس: * گروه علوم دامی، دانشگاه ایلام

عنوان نشریه: علوم دامي ايران ( علوم كشاورزي ايران)

اطلاعات شماره: بهار 1397 , دوره  49, شماره  ; از صفحه 133تا صفحه 143.

چکیده: اثر متقابل سطح چربي (0 و 30 گرم در کيلوگرم) و پروتئين عبوري (36 و 40 درصد پروتئين خام جيره) بر عملکرد، اندازه هاي بدني (اسکلتي) و متابوليت هاي خوني گوساله بررسي شد. از 40 رأس گوساله ي شيرخوار نر هلشتاين با ميانگين سن 39 روز در يک آرايش فاکتوريل با چهار تيمار استفاده شد. جيره هاي آزمايشي شامل؛ بدون مکمل چربي با سطح پايين پروتئين عبوري (UF-LRUP)، با مکمل چربي و با سطح پايين پروتئين عبوري (SF-LRUP)، بدون مکمل چربي و با سطح بالاي پروتئين عبوري (UF-HRUP)، با مکمل چربي و با سطح بالاي پروتئين عبوري (SF-HRUP) بودند. نتايج نشان داد، استفاده از چربي سبب بهبود مصرف جيره ي آغازين (استارتر)، افزايش وزن و همچنين بهبود بازدهي مصرف خوراک در گوساله هاي شيرخوار شد (01/0>P). صفات عملکردي تحت تأثير رابطه ي متقابل بين چربي و سطح پروتئين عبوري قرار نگرفت (05/0<p). به طورکلي، افزايش سطح چربي در جيره ي گوساله هاي شيرخوار پيش از شيرگيري قابل توصيه بوده و درصورتي که مصرف آن با افزايش سطح پروتئين عبوري جيره باشد پاسخ هاي بهتري از نظر رشد به همراه خواهد داشت.

کلید واژه: اثر متقابل چربي و پروتئين، بازده ي استفاده از خوراک، گوساله هاي در حال رشد

دانلود متن کامل مقاله

عنوان مقاله: قیمت‌گذاری شیر در ایران: چالش‌ها و راهکارها

نویسندگان: علی صادقی سفیدمزگی  1، محمود زارع بیدکی 2، نرگس شیروانی بروجنی 3، شهرام درزی لاریجانی 4

آدرس: 1 استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، 2 مدیر عامل شرکت تدارکاتی کاله (پل)، 3 مدیر برنامه‌ریزی و کنترل، شرکت تدارکاتی کاله (پل)، تهران، 4 مدیر خرید و بهبود شیر شرکت تدارکاتی کاله (پل)،

عنوان نشریه: مجله تولیدات دامی (دانشگاه نهران)

اطلاعات شماره: دوره 19، شماره 1، بهار 1396، صفحه 59-69

چکیده: هدف از این تحقیق، بررسی هزینه تولید، قیمت فروش و روش قیمت گذاری شیر در ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا بود. برای این منظور، از اطلاعات اقتصادی و تولیدی جمع آوری شده از شبکه خبری و اطلاع رسانی صنعت مرغداری و دامپروری کشور، مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی کشور، سازمان ملی استاندارد، انجمن صنایع لبنی ایران، فدارسیون جهانی شیر و شبکه جهانی مقایسه دامداری ها در سال 1394 استفاده شد. نادیده گرفتن پروتئین، سلول های سوماتیک و دمای شیر، مقطعی و نامناسب بودن روش قیمت‌گذاری چربی و بار میکروبی همراه با پایین بودن سطوح پایه چربی (2/3 درصد) و پروتئین (3 درصد) در تعریف شیر استاندارد در مقایسه با میانگین بین المللی (8/3 درصد چربی و 3/3 درصد پروتئین) از مهمترین معایب روش فعلی قیمت‌گذاری شیر در ایران محسوب می شوند. نتایج نشان داد به دلیل کم توجهی به کیفیت، تفاوت قیمت خرید شیر خام در ایران تنها 1400 ریال و با این حال و به طور متوسط 2500 ریال از میانگین بین المللی بیشتر بود. با این وجود، شاخص بین المللی نسبت قیمت شیر استاندارد به خوراک نشان داد دامداری های ایران مشابه سایر دنیا در شرایط پایدار قرار ندارند. در پایان، برای برون رفت از چالش‌های موجود، یک رابطه کلی برای پرداخت مبتنی بر کیفیت (ترکیبات و بهداشت) ارائه شد. نتایج این تحقیق می تواند به تعامل بهتر دامداران و کارخانه های لبنی کمک کند.

کلید واژه: بهداشت، پروتئین، چربی، شیر، قیمت، هزینه

دانلود متن کامل مقاله

عنوان مقاله: بررسي عرضه خوراک دام و طيور براي کفايت عرضه مواد پروتييني حيواني در ايران

نویسندگان: بخشوده محمد*, شاهنوشي فروشاني ناصر, فيروززارع علي, دورانديش آرش, آذرين فر يداله

آدرس: * دانشگاه شیراز

عنوان نشریه: اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي)

اطلاعات شماره: 1390 , دوره  5, شماره  4; از صفحه 131تا صفحه 158.

چکیده: در اين مطالعه براي بررسي ميزان عرضه محصولات زراعي خوراک دام و طيور در طول برنامه چهارم توسعه، الگوي تعديل جزيي مارک نرلاو و سيستم معادلات با به کارگيري روش رگرسيون هاي به ظاهر نامرتبط و با استفاده از داده هاي سري زماني 1383-1368 برآورد شد. نتايج نشان داد که جبران کمبود مواد پروتييني سرانه دامي نيازمند فراهم آوردن نهاده ها و عوامل توليد مورد نياز اين محصولات يعني توليدات زير بخش زراعت است که بايد از راه توليد و يا واردات تامين شود. بر اساس يافته هاي مطالعه حاضر روند فعلي واردات و توليد اين محصولات، در پايان برنامه چهارم توسعه يعني سال 1388 اين ميزان کمبود مواد پروتييني جبران نخواهد شد، و تنها در صورتي که با بهره گيري از روش هاي اشاره شده – هم چون ارتقاي بهره وري، بهره گيري از شيوه هاي نوين توليد، به کارگيري نيروهاي متخصص و تحصيل کرده و غيره – به ارتقاي سطح عملکرد در واحد سطح اقدام شود، مقداري از شکاف موجود کاسته خواهد شد.

کلید واژه: محصولات کشاورزی، عرضه مواد پروتييني حيواني، برنامه چهارم توسعه ایران، خوراک دام و طیور

دانلود متن کامل مقاله