عنوان مقاله: تأثیر مکمل چربی (نمک های کلسیمی) در جیره های آغازین حاوی دو سطح پروتئین عبوری بر عملکرد، رشد و متابولیت های خونی گوساله های شیرخوار هلشتاین

نویسندگان: احمدیان احمد, فتاح نیا فرشید*, تاسلی گلناز, اکبری قرایی محمد, کاظمی بن چناری مهدی

آدرس: * گروه علوم دامی، دانشگاه ایلام

عنوان نشریه: علوم دامی ایران ( علوم کشاورزی ایران)

اطلاعات شماره: بهار ۱۳۹۷ , دوره  ۴۹, شماره  ۱ ; از صفحه ۱۳۳تا صفحه ۱۴۳.

چکیده: اثر متقابل سطح چربی (۰ و ۳۰ گرم در کیلوگرم) و پروتئین عبوری (۳۶ و ۴۰ درصد پروتئین خام جیره) بر عملکرد، اندازه های بدنی (اسکلتی) و متابولیت های خونی گوساله بررسی شد. از ۴۰ رأس گوساله ی شیرخوار نر هلشتاین با میانگین سن ۳۹ روز در یک آرایش فاکتوریل با چهار تیمار استفاده شد. جیره های آزمایشی شامل؛ بدون مکمل چربی با سطح پایین پروتئین عبوری (UF-LRUP)، با مکمل چربی و با سطح پایین پروتئین عبوری (SF-LRUP)، بدون مکمل چربی و با سطح بالای پروتئین عبوری (UF-HRUP)، با مکمل چربی و با سطح بالای پروتئین عبوری (SF-HRUP) بودند. نتایج نشان داد، استفاده از چربی سبب بهبود مصرف جیره ی آغازین (استارتر)، افزایش وزن و همچنین بهبود بازدهی مصرف خوراک در گوساله های شیرخوار شد (۰۱/۰>P). صفات عملکردی تحت تأثیر رابطه ی متقابل بین چربی و سطح پروتئین عبوری قرار نگرفت (۰۵/۰<p). به طورکلی، افزایش سطح چربی در جیره ی گوساله های شیرخوار پیش از شیرگیری قابل توصیه بوده و درصورتی که مصرف آن با افزایش سطح پروتئین عبوری جیره باشد پاسخ های بهتری از نظر رشد به همراه خواهد داشت.

کلید واژه: اثر متقابل چربی و پروتئین، بازده ی استفاده از خوراک، گوساله های در حال رشد

دانلود متن کامل مقاله

عنوان مقاله: قیمت‌گذاری شیر در ایران: چالش‌ها و راهکارها

نویسندگان: علی صادقی سفیدمزگی  ۱، محمود زارع بیدکی ۲، نرگس شیروانی بروجنی ۳، شهرام درزی لاریجانی ۴

آدرس: ۱ استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، ۲ مدیر عامل شرکت تدارکاتی کاله (پل)، ۳ مدیر برنامه‌ریزی و کنترل، شرکت تدارکاتی کاله (پل)، تهران، ۴ مدیر خرید و بهبود شیر شرکت تدارکاتی کاله (پل)،

عنوان نشریه: مجله تولیدات دامی (دانشگاه نهران)

اطلاعات شماره: دوره ۱۹، شماره ۱، بهار ۱۳۹۶، صفحه ۵۹-۶۹

چکیده: هدف از این تحقیق، بررسی هزینه تولید، قیمت فروش و روش قیمت گذاری شیر در ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا بود. برای این منظور، از اطلاعات اقتصادی و تولیدی جمع آوری شده از شبکه خبری و اطلاع رسانی صنعت مرغداری و دامپروری کشور، مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی کشور، سازمان ملی استاندارد، انجمن صنایع لبنی ایران، فدارسیون جهانی شیر و شبکه جهانی مقایسه دامداری ها در سال ۱۳۹۴ استفاده شد. نادیده گرفتن پروتئین، سلول های سوماتیک و دمای شیر، مقطعی و نامناسب بودن روش قیمت‌گذاری چربی و بار میکروبی همراه با پایین بودن سطوح پایه چربی (۲/۳ درصد) و پروتئین (۳ درصد) در تعریف شیر استاندارد در مقایسه با میانگین بین المللی (۸/۳ درصد چربی و ۳/۳ درصد پروتئین) از مهمترین معایب روش فعلی قیمت‌گذاری شیر در ایران محسوب می شوند. نتایج نشان داد به دلیل کم توجهی به کیفیت، تفاوت قیمت خرید شیر خام در ایران تنها ۱۴۰۰ ریال و با این حال و به طور متوسط ۲۵۰۰ ریال از میانگین بین المللی بیشتر بود. با این وجود، شاخص بین المللی نسبت قیمت شیر استاندارد به خوراک نشان داد دامداری های ایران مشابه سایر دنیا در شرایط پایدار قرار ندارند. در پایان، برای برون رفت از چالش‌های موجود، یک رابطه کلی برای پرداخت مبتنی بر کیفیت (ترکیبات و بهداشت) ارائه شد. نتایج این تحقیق می تواند به تعامل بهتر دامداران و کارخانه های لبنی کمک کند.

کلید واژه: بهداشت، پروتئین، چربی، شیر، قیمت، هزینه

دانلود متن کامل مقاله

عنوان مقاله: بررسی عرضه خوراک دام و طیور برای کفایت عرضه مواد پروتیینی حیوانی در ایران

نویسندگان: بخشوده محمد*, شاهنوشی فروشانی ناصر, فیروززارع علی, دوراندیش آرش, آذرین فر یداله

آدرس: * دانشگاه شیراز

عنوان نشریه: اقتصاد کشاورزی (اقتصاد و کشاورزی)

اطلاعات شماره: ۱۳۹۰ , دوره  ۵, شماره  ۴; از صفحه ۱۳۱تا صفحه ۱۵۸.

چکیده: در این مطالعه برای بررسی میزان عرضه محصولات زراعی خوراک دام و طیور در طول برنامه چهارم توسعه، الگوی تعدیل جزیی مارک نرلاو و سیستم معادلات با به کارگیری روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و با استفاده از داده های سری زمانی ۱۳۸۳-۱۳۶۸ برآورد شد. نتایج نشان داد که جبران کمبود مواد پروتیینی سرانه دامی نیازمند فراهم آوردن نهاده ها و عوامل تولید مورد نیاز این محصولات یعنی تولیدات زیر بخش زراعت است که باید از راه تولید و یا واردات تامین شود. بر اساس یافته های مطالعه حاضر روند فعلی واردات و تولید این محصولات، در پایان برنامه چهارم توسعه یعنی سال ۱۳۸۸ این میزان کمبود مواد پروتیینی جبران نخواهد شد، و تنها در صورتی که با بهره گیری از روش های اشاره شده – هم چون ارتقای بهره وری، بهره گیری از شیوه های نوین تولید، به کارگیری نیروهای متخصص و تحصیل کرده و غیره – به ارتقای سطح عملکرد در واحد سطح اقدام شود، مقداری از شکاف موجود کاسته خواهد شد.

کلید واژه: محصولات کشاورزی، عرضه مواد پروتیینی حیوانی، برنامه چهارم توسعه ایران، خوراک دام و طیور

دانلود متن کامل مقاله