عنوان مقاله: اثرات نمک کلسیمی اسید چرب زنجیره بلند و جایگزینی کنجاله پنبه دانه با کنجاله کلزا بر تولید و ترکیبات شیر در گاوهای شیری نژاد هلشتاین

نویسندگان:جمشیدی رودباری آمنه*, تربتی نژاد نورمحمد, قورچی تقی, حسنی سعید

عنوان نشریه: علوم کشاورزی و منابع طبیعی

اطلاعات شماره: مرداد – شهریور ۱۳۸۵ , دوره  ۱۳, شماره  ویژه نامه علوم دامی (ضمیمه); از صفحه ۷۲تا صفحه ۸۰.

چکیده: به منظور مطالعه اثرات سطوح مختلف نمک کلسیمی اسید چرب زنجیره بلند و همچنین جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله پنبه دانه بر تولید، ترکیبات شیر و ماده خشک مصرفی روزانه، آزمایشی به صورت فاکتوریل (۲×۲) در قالب طرح چرخشی متوازن شامل چهار زنجیره غذایی، چهار دوره آزمایشی ۲۱ روزه و ۸ راس گاو شیرده سه شکم زایش که در دوره بعد از زایش قرار داشتند (۳± ۱۴ روز پس از زایش) انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل دو نوع کنجاله پروتیینی پنبه دانه و کلزا به میزان ۱۵ درصد ماده خشک جیره با دو سطح ۳ و ۶ درصد مکمل چربی بر اساس ماده خشک جیره های آزمایشی بودند. نتایج آزمایش نشان داد که اثرات متقابلی بین مکمل چربی با دو منبع پروتیینی کنجاله کلزا و پنبه دانه وجود ندارد. میانگین تولید شیر خام روزانه، درصد چربی، کل مواد جامد شیر غیر از چربی، ماده خشک مصرفی و میانگین وزن بدن در تیمارهای کنجاله کلزا و کنجاله پنبه دانه اختلاف معنی داری نداشتند (P>0.05). در مقابل درصد پروتیین شیر با تغذیه کنجاله کلزا افزایش معنی داری نسبت به کنجاله پنبه دانه نشان داد (۲.۸۶ در مقابل ۲.۸۱ درصد) (P<0.05). استفاده از سطح ۶ درصد مکمل پودر چربی نسبت به سطح ۳ درصد، اثر معنی داری بر میانگین تولید شیر خام روزانه، درصد چربی شیر، درصد پروتیین، کل مواد جامد شیر و میانگین وزن بدن نداشت (P>0.05). استفاده از سطح ۶ درصد مکمل چربی، میانگین مصرف ماده خشک روزانه را به طور معنی داری نسبت به سطح ۳ درصد کاهش داد (۲۴.۹۴ در مقابل ۲۵.۲۵ کیلوگرم در روز) (P<0.05). به طور کلی تیمار حاوی ۳ درصد مکمل پودر چربی بر اساس ماده خشک و جایگزینی کنجاله پنبه دانه با کنجاله کلزا در جیره گاوهای شیری نژاد هلشتاین در اوایل دوره شیردهی توصیه می گردد.

کلید واژه: نمک کلسیمی،  اسید چرب زنجیره بلند، کنجاله پنبه دانه، کنجاله کلزا، تولید شیر، ترکیبات شیر

دانلود متن کامل مقاله