عنوان مقاله: اثرات نمك كلسيمي اسيد چرب زنجيره بلند و جايگزيني كنجاله پنبه دانه با كنجاله كلزا بر توليد و تركيبات شير در گاوهاي شيري نژاد هلشتاين

نویسندگان:جمشيدي رودباري آمنه*, تربتي نژاد نورمحمد, قورچي تقي, حسني سعيد

عنوان نشریه: علوم کشاورزی و منابع طبیعی

اطلاعات شماره: مرداد – شهریور 1385 , دوره  13, شماره  ویژه نامه علوم دامی (ضمیمه); از صفحه 72تا صفحه 80.

چکیده: به منظور مطالعه اثرات سطوح مختلف نمک کلسيمي اسيد چرب زنجيره بلند و همچنين جايگزيني کنجاله کلزا با کنجاله پنبه دانه بر توليد، ترکيبات شير و ماده خشک مصرفي روزانه، آزمايشي به صورت فاکتوريل (2×2) در قالب طرح چرخشي متوازن شامل چهار زنجيره غذايي، چهار دوره آزمايشي 21 روزه و 8 راس گاو شيرده سه شکم زايش که در دوره بعد از زايش قرار داشتند (3± 14 روز پس از زايش) انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل دو نوع کنجاله پروتييني پنبه دانه و کلزا به ميزان 15 درصد ماده خشک جيره با دو سطح 3 و 6 درصد مکمل چربي بر اساس ماده خشک جيره هاي آزمايشي بودند. نتايج آزمايش نشان داد که اثرات متقابلي بين مکمل چربي با دو منبع پروتييني کنجاله کلزا و پنبه دانه وجود ندارد. ميانگين توليد شير خام روزانه، درصد چربي، کل مواد جامد شير غير از چربي، ماده خشک مصرفي و ميانگين وزن بدن در تيمارهاي کنجاله کلزا و کنجاله پنبه دانه اختلاف معني داري نداشتند (P>0.05). در مقابل درصد پروتيين شير با تغذيه کنجاله کلزا افزايش معني داري نسبت به کنجاله پنبه دانه نشان داد (2.86 در مقابل 2.81 درصد) (P<0.05). استفاده از سطح 6 درصد مکمل پودر چربي نسبت به سطح 3 درصد، اثر معني داري بر ميانگين توليد شير خام روزانه، درصد چربي شير، درصد پروتيين، کل مواد جامد شير و ميانگين وزن بدن نداشت (P>0.05). استفاده از سطح 6 درصد مکمل چربي، ميانگين مصرف ماده خشک روزانه را به طور معني داري نسبت به سطح 3 درصد کاهش داد (24.94 در مقابل 25.25 کيلوگرم در روز) (P<0.05). به طور کلي تيمار حاوي 3 درصد مکمل پودر چربي بر اساس ماده خشک و جايگزيني کنجاله پنبه دانه با کنجاله کلزا در جيره گاوهاي شيري نژاد هلشتاين در اوايل دوره شيردهي توصيه مي گردد.

کلید واژه: نمك كلسيمي،  اسيد چرب زنجيره بلند، كنجاله پنبه دانه، كنجاله كلزا، توليد شير، تركيبات شير

دانلود متن کامل مقاله