عنوان مقاله: بررسی کارایی تغذیه ای نمک های کلسیمی پوشش دار روغن ماهی در شرایط برون و درون تنی

نویسندگان: خلیل وندی بهروزیار حامد*, دهقان بنادکی مهدی, پیرمحمدی رسول, اسدنژاد بهزاد

آدرس: * دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

عنوان نشریه: علوم دامی ایران ( علوم کشاورزی ایران)

اطلاعات شماره: زمستان ۱۳۹۶ , دوره  ۴۸, شماره  ۴ ; از صفحه ۵۰۵تا صفحه ۵۲۱.

چکیده: هدف از این پژوهش، ارزیابی میزان مواد مغذی و الگوی اسیدهای چرب، میزان مقاومت در برابر زیست هیدروژنه شدن (بیوهیدروژناسیون) شکمبه ای و میزان آزادسازی روغن در نمک های کلسیمی پوشش دار روغن ماهی در شرایط آزمایشگاهی و بررسی استفاده از آن در شرایط درون تنی بر میزان گوارش پذیری مواد مغذی و فراسنجه های مایع شکمبه در مقایسه با روغن ماهی و نمک های کلسیمی بدون پوشش با استفاده از دام های فیستولادار بود. پوشش دار کردن منابع کلسیمی سبب افزایش کارایی محافظتی اسیدهای چرب غیراشباع در شکمبه شد (۰۵/0P<). پوشش دار کردن مکمل های کلسیمی تفاوت معنی داری در میزان آزادسازی شکمبه ای مکمل ها ایجاد کرد ولی تفاوتی در میزان آزادسازی روغن از ترکیب مکمل ها در دیگر بخش های دستگاه گوارش و میزان آزادسازی در کل دستگاه گوارش وجود نداشت (۰۵/۰ P<). مکمل های محافظت شده در مقایسه با روغن آزاد، سبب افزایش گوارش پذیری مواد مغذی مختلف شدند (۰۵/0P<). استفاده از روغن ماهی به صورت محافظت نشده موجب کاهش میزان تولید استات و افزایش پروپیونات و کاهش میزان نیتروژن آمونیاکی و جمعیت پروتوزوآ شکمبه شد. بود یا نبود پوشش روی نمک های کلسیمی تأثیری در ارتباط با فراسنجه های شکمبه نداشت (۰۵/۰ P>). پوشش دهی مکمل های کلسیمی سبب افزایش محافظت اسیدهای چرب غیراشباع در برابر زیست هیدروژنه شدن شکمبه ای شده و تأثیر نامطلوبی بر شاخصه های مختلف تغذیه ای حیوانات نداشت. استفاده از میزان پوشش ۱۰ درصد وزنی را می توان بهترین میزان پوشش با توجه به داده های مربوط به ترکیب شیمیایی، الگوی اسیدهای چرب، زیست هیدروژنه شدن و آزادسازی در بخش های مختلف دستگاه گوارش دانست.

کلید واژه: اسیدهای چرب غیراشباع، امگا-۳، پوشش دهی، محافظت شکمبه ای

دانلود متن کامل مقاله