عنوان مقاله: بررسي کارايي تغذيه اي نمک هاي کلسيمي پوشش دار روغن ماهي در شرايط برون و درون تني

نویسندگان: خليل وندي بهروزيار حامد*, دهقان بنادکي مهدي, پيرمحمدي رسول, اسدنژاد بهزاد

آدرس: * دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

عنوان نشریه: علوم دامي ايران ( علوم كشاورزي ايران)

اطلاعات شماره: زمستان 1396 , دوره  48, شماره  ; از صفحه 505تا صفحه 521.

چکیده: هدف از اين پژوهش، ارزيابي ميزان مواد مغذي و الگوي اسيدهاي چرب، ميزان مقاومت در برابر زيست هيدروژنه شدن (بيوهيدروژناسيون) شکمبه اي و ميزان آزادسازي روغن در نمک هاي کلسيمي پوشش دار روغن ماهي در شرايط آزمايشگاهي و بررسي استفاده از آن در شرايط درون تني بر ميزان گوارش پذيري مواد مغذي و فراسنجه هاي مايع شکمبه در مقايسه با روغن ماهي و نمک هاي کلسيمي بدون پوشش با استفاده از دام هاي فيستولادار بود. پوشش دار کردن منابع کلسيمي سبب افزايش کارايي محافظتي اسيدهاي چرب غيراشباع در شکمبه شد (05/0P<). پوشش دار کردن مکمل هاي کلسيمي تفاوت معني داري در ميزان آزادسازي شکمبه اي مکمل ها ايجاد کرد ولي تفاوتي در ميزان آزادسازي روغن از ترکيب مکمل ها در ديگر بخش هاي دستگاه گوارش و ميزان آزادسازي در کل دستگاه گوارش وجود نداشت (05/0 P<). مکمل هاي محافظت شده در مقايسه با روغن آزاد، سبب افزايش گوارش پذيري مواد مغذي مختلف شدند (05/0P<). استفاده از روغن ماهي به صورت محافظت نشده موجب کاهش ميزان توليد استات و افزايش پروپيونات و کاهش ميزان نيتروژن آمونياکي و جمعيت پروتوزوآ شکمبه شد. بود يا نبود پوشش روي نمک هاي کلسيمي تأثيري در ارتباط با فراسنجه هاي شکمبه نداشت (05/0 P>). پوشش دهي مکمل هاي کلسيمي سبب افزايش محافظت اسيدهاي چرب غيراشباع در برابر زيست هيدروژنه شدن شکمبه اي شده و تأثير نامطلوبي بر شاخصه هاي مختلف تغذيه اي حيوانات نداشت. استفاده از ميزان پوشش 10 درصد وزني را مي توان بهترين ميزان پوشش با توجه به داده هاي مربوط به ترکيب شيميايي، الگوي اسيدهاي چرب، زيست هيدروژنه شدن و آزادسازي در بخش هاي مختلف دستگاه گوارش دانست.

کلید واژه: اسيدهاي چرب غيراشباع، امگا-3، پوشش دهي، محافظت شکمبه اي

دانلود متن کامل مقاله