دستورالعمل نیاز چربی برای گاوهای شیری در تعادل انرژی-نیکو رشد پایا

برای اکثر گونه های دیگر هیچ دستورالعمل قطعی در مورد مفیدترین سطح چربی برای گنجاندن در جیره وجود ندارد. با این حال، نیازهای چربی برای گاوهای شیری به طور گسترده مورد تحقیق قرار گرفته است و “قوانین کلی” برای تعیین کفایت چربی در جیره برای سطوح خاص تولید ایجاد شده است.
به خوبی ثابت شده است که سطح بهینه چربی در یک جیره برای حداکثر بازده تولید شیر زمانی رخ می دهد که ۱۵ تا ۲۰ درصد ME در جیره از چربی باشد. برای گاوهای پرتولید، این می تواند معادل حدود ۶ تا ۸ درصد ماده خشک جیره باشد.
یک رویکرد دیگر، ایجاد تعادل بین چربی مصرف شده در خوراک و تولید چربی در شیر در روز است (Palmquist و Eastridge, 1991). یک تقریب خوب برای گاوها در تعادل انرژی (عدم به دست آوردن یا از دست دادن وضعیت بدن) تغذیه به همان میزان چربی است که در شیر ترشح می شود – مثال را در جدول ۱ ببینید.

توصیه: جیره دام را با اضافه کردن ۵۰۰ گرم چربی محافظت شده در شکمبه تکمیل کنید تا کمبود را جبران کنید.