تحول لبنیات با فناوری جدید کشاورزی

 یک روش قدیمی در سبک زندگی کشاورزی وجود دارد. عمل ساده دوشیدن گاو به ابتدای انقلاب کشاورزی برمی گردد. با این حال. دامداری مدرن دائماً به دنبال نوآوری های جدید است . و جدیدترین آنها می تواند بهره وری شیر را افزایش دهد. کیفیت شیر ​​را بهبود بخشد و هزینه تولید محصولات سفید را کاهش دهد. در اینجا برخی از آخرین فناوری هایی که در حال تبدیل شدن به یک مزرعه لبنی هستند، آورده شده است. در همه جا از ...